Stikkordarkiv: skole

Høringsuttalelse fra Barneombudets ekspertgruppe

Vår ekspertgruppe på mobbing har levert høringsuttalelse til kunnskapsministeren.

Høringsgruppa har bestått av 10 elever i alderen 10-16 år. Ansatte i Barneombudet har vært sekretærer for gruppa, men dette er barnas egen høringsuttalelse. De voksne som jobber hos Barneombudet har levert sin egen høringsuttalelse.

Elevene kommer fra kommuner over hele landet, og har erfaring fra alvorlige mobbesaker som har vart en stund. Siden departementet ikke har utarbeidet en barnevennlig versjon av NOU 2015: 2, har Barneombudet oppsummert utvalgets anbefalinger i seks hovedtemaer som elevene har diskutert.

Les hele høringsuttalelsen til ekspertgruppa her:

Høringsuttalelse NOU 2015:2 – Å høre til

Mobbing må stoppast så raskt som muleg

Vi har levert frå oss vårt svar på høyringa på rapporten frå Djupedalsutvalet til Kunnskapsdepartementet.  Djupedalsutvalet er ei gruppe menneske som dei har jobba sammen for å skrive ein lang og viktig rapport om mobbing. Ei høyring er ein måte å la folk få seie kva dei meiner om forslaga i rapporten.

Barneombodet får mange spørsmål om mobbing.  Viss du lurar på noko om mobbing, kan du sjekke her om nokon har spurt om det same som du lurar på.

Lenke til «Spør Barneombudet – spørsmål om mobbing»

No skal kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og dei som jobbar for han bruke litt tid på å lese alle kommentarane som har komme inn.

Etter det skal dei bestemme kva for nokre lovar og reglar som skal gjelde for at barn skal få rask hjelp slik at de ikkje opplever mobbing.

Eit kontor som tar i mot klagar
Djupedalutvalet har foreslått at barn og unge skal kunne klage til Barneombodet viss skolen ikkje stoppar mobbinga. Den jobben er vi villige til å ta, men det er det regjeringa og Stortinget som bestemmer.

Viss det ikkje blir Barneombodet som får den jobben, blir det eit anna kontor. Det er viktig at barn og unge får ein sted der dei kan klage.

Dei som jobber på eit slikt kontor må kunne lovene om mobbing i skolen, og snakke med barna.

Vi synest også at eit slikt kontor må kunne gi bøter eller ei anna form for straff til skolar og kommunar som bryt lova og ikkje gjer noko med mobbinga på skolane.

Visste du at vi har fått hjelp av barn og unge til å skrive ein rapport om mobbing? Den kan du lese her:

Lenke til rapport «Jeg vil drømme gode drømmer»

Ein stor takk
Tusen takk til alle barna og foreldra som har vore modige og delt historiane dykkar med oss. Dykkar stemmer har vore veldig viktige når vi har komme med forslag og kommentarar til arbeidet mot mobbing. Vi håpar og trur at dei tøffe erfaringane de har gjort dykk vil føre til at andre barn opplever mindre mobbing, og får hjelp tidlegare enn det de gjorde.

Høyringssvaret vårt kan du lese her:

Djupedalutvalget NOU 2015_2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø

Mobbehøring «Jeg vil drømme gode drømmer»

”Rektor tror mer på voksne som ikke har sett på saken, enn på meg”

Vi har snakket med 22 barn og unge i hele Norge som har vært utsatt for grov mobbing. I rapporten ‘Jeg vil drømme gode drømmer’ har vi samlet deres historier og tips til voksne og skoler i kampen mot mobbing.

Vi har laget mobberapporten sammen med 22 barn og ungdommer i alderen 9 til 19 år. De fleste har vært i slutten av barneskolen eller begynnelsen av ungdomsskolen (11-15 år).

I denne rapporten har vi samlet barnas erfaringer og deres anbefalinger for å gjøre systemet bedre.

Les hele rapporten her:

Mobbehøring – ‘Jeg vil drømme gode drømmer’

Elevmedvirkning og skolestart

Elever har rett til å lære om demokrati, i et demokrati. Men hva kan elever forvente å få ta del i?

Her er en liten oppsummering.

Generelt om elevmedvirkning
Det er læreren som har ansvaret og som er sjefen i klasserommet, men elevene skal få være med å forme hverdagen.  Elevmedvirkning skaper eierskap og motivasjon, og er god læring.

Alle elever skal for eksempel  få være med å bestemme i planleggingen, gjennomføringen og evalueringen av i undervisningen. Det står det om i prinsipper for opplæringen.

Lenke til prinsipper for opplæringen (Utdanningsdirektoratet)

Elevråd
Du har rett til å si din mening gjennom et elevråd. Et elevråd skal representere elevene og skal velges på en demokratisk måte.

Elevråd skal delta i alt som berører elevene. De kan for eksempel uttale seg om ordensregler eller delta i ansettelser på skolen.

Lenke til side om elevråd

Skolemiljøutvalg
Du har rett til å si din mening som det fysiske og psykiske skolemiljøet gjennom et skolemiljøutvalg. I skolemiljøutvalget skal det sitte representanter for skolen, kommunen og fra elevene.

Her kan en for eksempel påvirke skolens innemiljø og bidra til å løse mobbeproblemer.

Lenke til side om skolemiljøutvalg.

Samarbeidsutvalg
Elevene har rett til å være representert i et samarbeidsutvalg. Her skal elever og foreldre, skolen og kommunen sitte.

Samarbeidsutvalget kan blant annet påvirke hvordan skolen skal bruke pengene sine.

Lenke til side om samarbeidsutvalget.

Klage på elevmedvirkning?
Det er rektor og skolen som har ansvaret for at skoledemokratiet er levende og tilgjengelig. Men det er også opp til elever å bruke det aktivt.

Mange tar kontakt med Barneombudet fordi de er misfornøyde med skoledemokratiet. Vi har derfor laget en klagemal som elever kan bruke dersom det er noe de ikke er så fornøyde med.

Lenke til klagemalen for elevmedvirkning.

Elevorganisasjonen 
Elevorganisasjonen kan også gi råd og tips om elevmedvirkning og har noen gode ressurser på nett.

Lenke til Elevorganisasjonens nettsider om elevmedvirkning.

Inspirasjonshefte til lærere
Sammen med en rekke samarbeidspartnere har vi satt sammen et inspirasjonshefte om elevmedvirkning.

Lenke til heftet – Elevmedvirkning: Å bli inkludert, verdsatt og hørt. 

 

Alt du trenger å vite om skole og skolehverdagen

Barnekonvensjonen artikkel 28 sier at alle barn har rett på skole og utdanning. Du kan lese mer om den her.

Artikkel 29 handler også om skole. Den sier at alle barn har rett til en god skole som gir dem nødvendig kunnskap og utvikling. Den kan du lese mer om her.

Her kan du lese om alle rettighetene du har på skolen.

Fysisk skolemiljø

Her kan du lese mer om fysisk skolemiljø, som for eksempel temperatur i klasserom og hvordan klage på dårlig inneklima.

Demokrati

Her kan du lese om demokrati i skolen. Du har rett til å være med å bestemme over mye på skolen.

Lekser

Her kan du lese mer om lekser. 

Tilpasset opplæring

Her kan du lese om hvordan du får tilpasset opplæring 

Spørsmål om skole

Det er mange barn og unge som sender oss spørsmål om skole og det som skjer på skolen. Du kan lese de spørsmålene her. Kanskje er det noen som opplever det samme som deg eller lurer på det samme som deg.

Mobbing

Det er også mange som opplever mobbing på skolen. Det er ikke greit! Her kan du lese mer om hva du kan gjøre hvis du blir mobbet på skolen. 

Skolens ordensreglement og mobilbruk

Viste du at alle skolens regler står i skolens ordensreglement? Her skal det også stå hva skolen kan gjøre hvis noen bryter disse reglene. Hvis du for eksempel lurer på om skolen kan ta mobilen din i skoletiden må du se i din skoles reglement. Kanskje står det at skolen kan ta mobilen hvis den forstyrrer undervisningen eller elevene er ukonsentrert.

Skoler har ikke lov til å beholde mobiltelefoner etter skoletid eller be foreldre hente de etter skoletid! 

Les mer om mobilbruk på skolen her 

Hvis du ikke helt skjønner reglementet på din skole eller lurer på om skolen kanskje har gjort noe den ikke har lov til er det lurt å spørre en voksen om hjelp til å forstå reglene. Noen ganger kan det være lurt å spørre en voksen om hjelp til å skrive et brev til rektor eller kommunen.

Orden og oppførsel

Her kan du lese mer om orden og oppførsel, ordenreglement, kollektiv straff og anmerkninger. 

Gym

Her kan du lese om gym og karakterer. Lærere skal ikke teste hvem som kan hoppe høyest eller løpe fortest. Les mer her 

Klage på karakter

Her kan du lese om hvordan du klager på karakterer.

For de voksne

Hvis foreldrene dine eller noen andre voksne har lyst til å lære mer om skolen og hvilke rettigheter du skal ha når du går på skole kan du vise dem denne siden her. Her står det litt om hvordan de, som er voksne, kan hjelpe deg.