Stikkordarkiv: høyring

NOU 2016:9 – Voldskadeerstatning

Hovedfokus i Barneombudets høringsuttalelse er at vi stiller oss kritiske til utvalgets forslag om at mobbing, omsorgssvikt i form av vold og/eller overgrep, samt å leve med sikkerhetstiltak som sperret adresse ikke skal gi grunnlag for erstatning.

Det kan ikke være tvil om at dette omfatter handlinger som inngår i dagens forståelse av voldsbegrepet.

Omsorgssvikt, tvang, ekstrem kontroll, trusler, forfølgelse og mobbing kan innebære ulike elementer av voldshandlinger som alene sjeldent medfører
brudd på straffeloven. Det betyr imidlertid ikke at krenkelsene overfor barna samlet sett er mindre.

Tvert imot er dette grove krenkelser som ofte pågår over lang tid, og som i mange tilfeller har et langt større skadepotensiale enn enkelt

Les hele høringsuttalelsen vår her.

Retningslinjer for mindreårige innsatte og domfelte

Barneombudet mener det er positivt at direktoratet har samlet reglene som gjelder mindreårige innsatte i én retningslinje. Dette vil kunne gjøre det enklere finne frem i reglene og å anvende dem korrekt.

Merknader

Vi har imidlertid noen merknader. Blant annet ønsker vi mer konkrete og omfattende føringer om rammene for skjønnsutøvelse. Vi ønsker referanser til flere dokumenter vi mener er relevante og vi ber direktoratet tydeliggjøre retningslinjene på enkelte områder.

Les hele høringssvaret vårt her (PDF).

NOU 2015: 4 Tap av norsk statsborgarskap

Barneombodet har ikkje teke stilling til om departementet bør foreslå nye reglar om tap av norsk statsborgarskap. Viss departementet foreslår slike reglar, støttar vi utredninga sitt forslag om og argumenter for at det viktig at reglane ikkje gjeld for handlingar som er utførde før ein person fyller 18 år.

NOU 2015- 4 Tap av norsk statsborgarskap