Stikkordarkiv: høringssvar

NOU 2016:9 – Voldskadeerstatning

Hovedfokus i Barneombudets høringsuttalelse er at vi stiller oss kritiske til utvalgets forslag om at mobbing, omsorgssvikt i form av vold og/eller overgrep, samt å leve med sikkerhetstiltak som sperret adresse ikke skal gi grunnlag for erstatning.

Det kan ikke være tvil om at dette omfatter handlinger som inngår i dagens forståelse av voldsbegrepet.

Omsorgssvikt, tvang, ekstrem kontroll, trusler, forfølgelse og mobbing kan innebære ulike elementer av voldshandlinger som alene sjeldent medfører
brudd på straffeloven. Det betyr imidlertid ikke at krenkelsene overfor barna samlet sett er mindre.

Tvert imot er dette grove krenkelser som ofte pågår over lang tid, og som i mange tilfeller har et langt større skadepotensiale enn enkelt

Les hele høringsuttalelsen vår her.

Retningslinjer for mindreårige innsatte og domfelte

Barneombudet mener det er positivt at direktoratet har samlet reglene som gjelder mindreårige innsatte i én retningslinje. Dette vil kunne gjøre det enklere finne frem i reglene og å anvende dem korrekt.

Merknader

Vi har imidlertid noen merknader. Blant annet ønsker vi mer konkrete og omfattende føringer om rammene for skjønnsutøvelse. Vi ønsker referanser til flere dokumenter vi mener er relevante og vi ber direktoratet tydeliggjøre retningslinjene på enkelte områder.

Les hele høringssvaret vårt her (PDF).

Forslag til endringer i barneloven for å oppheve tidsfrister i farskapssaker

I saker som omhandler endring av allerede fastsatt farskap er det maktpåliggende å sette barnets interesser i sentrum.

Barneombudet mener at dagens regler er godt egnet til å ivareta de interessene som generelt sett er best for barn, og støtter derfor ikke forslaget om å oppheve tidsfristen for å reise sak om endring av farskap. En slik endring vil i tilfelle være å gi det biologiske prinsippet en svært sterk gjennomslagskraft, uten først å ha vurdert konsekvensene for barnet.

Om foreldrene til barnet og menn som mener de er barnets riktige far til en hver tid kan anlegge endringssak, blir barnet prisgitt forholdet mellom de voksne og/eller interessene til den som mener å være far til barnet. Etter vårt syn er ikke konsekvensene ved dette drøftet godt nok, og forslaget har tillagt det biologiske prinsipp svært tung vekt, uten først å ha vurdert konsekvensene for barnet.

På den måten er heller ikke avveiningen mellom hensynet til barnets beste og hensynet til interessene til den biologiske faren synliggjort. På bakgrunn av den mangelfulle barnets beste-vurderingen kan ikke Barneombudet støtte et så radikalt forslag som å oppheve tidsfristene for endring av allerede etablert farskap.

Les vårt høringssvar her.

Les høringsbrevet og de øvrige høringssvarene her.