Stikkordarkiv: høring

NOU 2016:9 – Voldskadeerstatning

Hovedfokus i Barneombudets høringsuttalelse er at vi stiller oss kritiske til utvalgets forslag om at mobbing, omsorgssvikt i form av vold og/eller overgrep, samt å leve med sikkerhetstiltak som sperret adresse ikke skal gi grunnlag for erstatning.

Det kan ikke være tvil om at dette omfatter handlinger som inngår i dagens forståelse av voldsbegrepet.

Omsorgssvikt, tvang, ekstrem kontroll, trusler, forfølgelse og mobbing kan innebære ulike elementer av voldshandlinger som alene sjeldent medfører
brudd på straffeloven. Det betyr imidlertid ikke at krenkelsene overfor barna samlet sett er mindre.

Tvert imot er dette grove krenkelser som ofte pågår over lang tid, og som i mange tilfeller har et langt større skadepotensiale enn enkelt

Les hele høringsuttalelsen vår her.

Forslag til endringer i barneloven for å oppheve tidsfrister i farskapssaker

I saker som omhandler endring av allerede fastsatt farskap er det maktpåliggende å sette barnets interesser i sentrum.

Barneombudet mener at dagens regler er godt egnet til å ivareta de interessene som generelt sett er best for barn, og støtter derfor ikke forslaget om å oppheve tidsfristen for å reise sak om endring av farskap. En slik endring vil i tilfelle være å gi det biologiske prinsippet en svært sterk gjennomslagskraft, uten først å ha vurdert konsekvensene for barnet.

Om foreldrene til barnet og menn som mener de er barnets riktige far til en hver tid kan anlegge endringssak, blir barnet prisgitt forholdet mellom de voksne og/eller interessene til den som mener å være far til barnet. Etter vårt syn er ikke konsekvensene ved dette drøftet godt nok, og forslaget har tillagt det biologiske prinsipp svært tung vekt, uten først å ha vurdert konsekvensene for barnet.

På den måten er heller ikke avveiningen mellom hensynet til barnets beste og hensynet til interessene til den biologiske faren synliggjort. På bakgrunn av den mangelfulle barnets beste-vurderingen kan ikke Barneombudet støtte et så radikalt forslag som å oppheve tidsfristene for endring av allerede etablert farskap.

Les vårt høringssvar her.

Les høringsbrevet og de øvrige høringssvarene her.

Høringsuttalelse fra Barneombudets ekspertgruppe

Vår ekspertgruppe på mobbing har levert høringsuttalelse til kunnskapsministeren.

Høringsgruppa har bestått av 10 elever i alderen 10-16 år. Ansatte i Barneombudet har vært sekretærer for gruppa, men dette er barnas egen høringsuttalelse. De voksne som jobber hos Barneombudet har levert sin egen høringsuttalelse.

Elevene kommer fra kommuner over hele landet, og har erfaring fra alvorlige mobbesaker som har vart en stund. Siden departementet ikke har utarbeidet en barnevennlig versjon av NOU 2015: 2, har Barneombudet oppsummert utvalgets anbefalinger i seks hovedtemaer som elevene har diskutert.

Les hele høringsuttalelsen til ekspertgruppa her:

Høringsuttalelse NOU 2015:2 – Å høre til

NOU 2015: 4 Tap av norsk statsborgarskap

Barneombodet har ikkje teke stilling til om departementet bør foreslå nye reglar om tap av norsk statsborgarskap. Viss departementet foreslår slike reglar, støttar vi utredninga sitt forslag om og argumenter for at det viktig at reglane ikkje gjeld for handlingar som er utførde før ein person fyller 18 år.

NOU 2015- 4 Tap av norsk statsborgarskap

Djupedalutvalget NOU 2015:2 Å høre til.

Barneombudet støtter i utgangspunktet alle forslag i denne høringen.

Det er behov for å implementere barnekonvensjonen bedre i opplæringssektoren.

Alle barn trenger et trygt psykososialt skolemiljø uten krenkelser.

Barneombudet har laget en barnehøring «Jeg vil drømme gode drømmer», der barn og unge som har vært utsatt for krenkelser gir råd til utvalget. Disse barna utgjør Barneombudets ekspertgruppe, og vil levere sin egen høringsuttalelse.

Du kan lese hele høringssvaret vårt her: Djupedalutvalget NOU 2015_2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø.

Mobbehøring «Jeg vil drømme gode drømmer»

”Rektor tror mer på voksne som ikke har sett på saken, enn på meg”

Vi har snakket med 22 barn og unge i hele Norge som har vært utsatt for grov mobbing. I rapporten ‘Jeg vil drømme gode drømmer’ har vi samlet deres historier og tips til voksne og skoler i kampen mot mobbing.

Vi har laget mobberapporten sammen med 22 barn og ungdommer i alderen 9 til 19 år. De fleste har vært i slutten av barneskolen eller begynnelsen av ungdomsskolen (11-15 år).

I denne rapporten har vi samlet barnas erfaringer og deres anbefalinger for å gjøre systemet bedre.

Les hele rapporten her:

Mobbehøring – ‘Jeg vil drømme gode drømmer’