30. november 2017

Drap under 18

Hva skjer med personer under 18 som dreper noen med kniv?

Tema: Vold

Hei

Takk for at du spør oss om dette alvorlige temaet.

Det er ingen fast fremgangsmåte for hva som skjer når en ungdom under 18 år blir pågrepet for å gjøre kriminelle handlinger. I noen tilfeller kobles barnevernet inn, i andre tilfeller er det bare politiet som tar seg av saken. Det henger sammen med hvor alvorlig saken er. Drap er en veldig alvorlig sak.

Hvis ungdommen er under 15 år, altså under det som kalles den kriminelle lavalder, kobles ofte barnevernet inn. I en drapssak vil alltid barnevernet bli koblet inn i tillegg til politiet selvsagt.

Når det gjelder barn og fengselsstraff sier FNs barnekonvensjon artikkel 37 at det skal mye til før man kan sette barn i fengsel. Det er derfor viktig å finne alternative løsninger. En slik alternativ løsning er det som kalles ungdomsstraff. 

Dessverre er det slik at de fleste ungdom under 18 år som er i fengsel i dag sitter i vanlige fengsler sammen med voksne. Barnekonvensjonen  sier at det er viktig at myndighetene bruker alternative løsninger, og at barn skal holdes adskilt fra voksne.

Hilsen oss i Barneombudet

Spørsmålsarkiv