12. november 2019

annmerkning

Skolen min, gir annmerkning for det minste ting, men unnskylder det med at "annmerkning ikke er en straff". Men det er jo det når du får nedsatt på kortet. Er dette ok?

Hei, og takk for spørsmålet ditt!

Skolen kan bare gi anmerkning hvis du har brutt skolens ordensreglement. Der skal det stå hvilke regler som gjelder, og hva elevene kan få anmerkning for. Ordensreglementet skal være kjent for elevene, slik at dere vet hva skolen kan gjøre når noen bryter reglene.

Bruk av anmerkninger er en måte å følge opp eleven, og se om det er noe eleven trenger oppfølging på.

Hvis du har fått en anmerkning du er uenig i, er det viktig at du snakker med læreren din om dette. Hvis dere ikke blir enige, kan du og eventuelt foreldrene dine be om et møte med rektor for å diskutere saken.

Når skolen skal gi vurdering i orden og oppførsel, skal det vanligvis ikke legges avgjørende vekt på enkelthendelser. Unntaket er hvis hendelsen er alvorlig. Hvis du har fått en eller flere anmerkninger, og de fører til at du får nedsatt standpunktkarakter i orden og oppførsel, kan du klage.

Du kan lese mer om anmerkninger og hvordan du kan klage her.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv