Gå til toppen

Kva gjer Barneombodet?

Påvirkar for eit betre samfunn for barn

Barneombodet påvirkar dei som bestemmer i Noreg til å skape eit betre samfunn for barn og unge. Dette gjer vi på fleire måtar:

  • Vi gir råd og informasjon om barn sine rettar til personar som tar kontakt med oss på nett, e-post eller telefon.
  • Vi held foredrag for folk som arbeider med, eller for, barn.
  • Vi talar med barn og får deira råd til korleis vi kan skape eit betre samfunn for barn.
  • Vi skriv brev til myndigheitene når vi meiner at barn sine rettar ikkje er godt nok tatt vare på.
  • Vi kjem med utsegner når lover skal lagast eller endrast.
  • Vi gir intervju i media og kommuniserer i sosiale media.
  • Vi har møter med politikarar i regjeringa og på Stortinget.
  • Barneombodet rettar kvart år merksemda mot eitt eller fleire område der vi ser at det er behov for styrking av barn sine rettar