Gå til toppen

Om forlenga frist for tilrettelagde avhøyr

Barneombodet meiner grunngjevinga frå departementet for forslaget om å mellombels forlenge fristen for gjennomføring av tilrettelagte avhøyr i saker om vald og seksuelle overgrep mot barn ikkje er god nok, og vi ber om at forslaget ikkje blir vedtatt.

 Forslaget om forlenga frist for tilrettelagte avhøyr er ikkje forankra i omsynet til barnet. 

Dersom departementet likevel meiner at det er behov for ei slik lovendring, ber vi om at grunnlaget og vurderingane som er gjort opp mot omsynet til det beste for barnet blir gjort tilgjengelege for etterprøving. 

Les heile vårt høyringssvar her (PDF).