Gå til toppen

Ny straffeprosesslov

Barneombudet mener barns rettigheter ikke er tilstrekkelig vurdert og vektlagt i forslag til ny straffeprosesslov. Det fremgår klart av både norsk og internasjonal rett at barn er å anse som en særlig sårbar gruppe. Barns rettigheter i strafferetten må reguleres med dette for øyet.

Barneombudet mener forslaget i for liten grad tar utgangspunkt i de rettslige forutsetningene som følger av Grunnlovens § 104, de generelle menneskerettighetene samt FNs barnekonvensjon om at det skal tas særskilt hensyn til barn.

Les hele høringssvaret vårt her (PDF)