Gå til toppen

Spørsmål om fysiske krenkelser fra voksne i Elevundersøkelsen

Barneombudet har sendt brev til Utdanningsdirektoratet der vi ber om tilbakemelding på hvorfor spørsmål om fysisk krenkelse fra voksne rettet mot barn er tatt ut fra Elevundersøkelsen 2016.

I 2015 svarte 574 elever at de hadde opplevd fysisk krenkelse fra voksne to til tre ganger i måneden eller mer, mens man i 2016 har fjernet spørsmålene.

Dét mener vi er uheldig.

Brevet ligger i fulltekst under, men du kan også lese det som PDF her.

 

Utelatelse av spørsmål om fysiske krenkelser av voksne mot barn i Elevundersøkelsen 2016

Barneombudet er kjent med at spørsmålene i Elevundersøkelsen 2016 er endret fra elevundersøkelsen i perioden 2013 – 2015. Elevene blir ikke lenger stilt spørsmål om de er blitt fysisk krenket av voksne på skolen. Dette mener Barneombudet er uheldig.

Undersøkelsen stiller spørsmål til elevene om er blitt mobbet av voksne på skolen de siste månedene. Dersom elevene svarer at de opplever dette to eller tre ganger i måneden får de oppfølgingsspørsmål der de skal svare på følgende spørsmål:

Er du blitt mobbet av voksne på skolen på en eller flere av disse måtene?

  • Den voksne sa sårende ord til meg
  • Den voksne lo av meg på en sårende måte
  • Den voksne fikk andre elever til å le av meg
  • Den voksne fikk meg til å føle meg utenfor

Barneombudet stiller seg undrende til at oppfølgingsspørsmålene kun dekker relasjonelle og psykiske krenkelser fra voksne.

En av grunnene til at vi mener det er alvorlig å utelate spørsmål om fysiske krenkelser fra voksne er fordi Elevundersøkelsen 2015forteller oss at 574 elever opplevde å bli fysisk krenket av voksne på skolen to til tre ganger i måneden eller mer. Det at barn opplever å bli slått, dyttet, holdt fast av voksne på skolen er brudd på opplæringsloven. Det at det er voksne tillitspersoner som ufører disse handlingene er svært alvorlig og kan få følger for dem videre i livet. Generelt vet vi at barn synes det er vanskelig å si ifra til voksne om mobbing og krenkelser. Det viser også årets elevundersøkelse. Når voksne krenker, er det ekstra vanskelig for barn å si ifra.

Barneombudet har over tid fått inn henvendelser fra barn som har opplevd å bli utsatt for vold eller alvorlige krenkelser fra voksne på skolen. Både elever og foreldre forteller om hvor vanskelig det er å ta opp denne type problemstillinger med skolen ledelse.

Elevene som sender oss spørsmål på «Spør Barneombudet» (http://barneombudet.no/sporsmalsarkiv/laerer-slar/) opplever at de ikke blir trodd. De samme tilbakemeldingene har vi fått i våre ekspertmøter med barn som har erfaring med mobbing og krenkelser i skolen.

I elevundersøkelsen kan et utvalg elever i norsk skole si ifra om hva de mener om sin egen trivsel på skolen. De kan si ifra om de har det trygt og godt. Undersøkelsen skal brukes av skolen, kommunen og staten til å gjøre skolen barna går på enda bedre. Elevundersøkelsen er en måte å høre barn på. Elevene sier ifra om hvordan de har det. Mange av dem sier ifra om noe som det ellers er vanskelig å snakke om.

Vi mener at Utdanningsdirektoratet må endre Elevundersøkelsen slik at skolen, kommunen og staten kan få kartlagt om det er voksne som utøver fysiske krenkelser overfor barn på skolen.

Å sikre retten til et trygt, godt og inkluderende skolemiljø er nødvendig for å oppfylle FNs krav om forbud mot alle former for vold, jf. barnekonvensjonen artikkel 19. Arbeid med barns skolemiljø er menneskerettighetsarbeid

Vi ønsker en tilbakemelding på vår henvendelse.

Camilla Kayed, fagsjef

Helene Kløcker, seniorrådgiver