Gå til toppen

Generelle kommentarer

FNs komité for barns rettigheter har som hovedoppgave å behandle rapporter fra hvert enkelt land. I tillegg avgir komiteen uttalelser om ulike temaer i konvensjonen, såkalte «General Comments».

De generelle kommentarene redegjør for komiteens forståelse av ulike artikler eller viktige temaer. Uttalelsene er ikke juridisk bindende, men gir et viktig bidrag ved tolkningen av konvensjonen.

I Norge har Høyesterett uttalt at generelle kommentarer skal tillegges stor vekt som rettskilde der de gir uttrykk for komiteens tolkning av konvensjonens bestemmelser. I tillegg må de selvsagt være relevante for det spørsmålet som er til vurdering i den konkrete saken.

Mer informasjon om barnekomiteen finner du på deres egen hjemmeside. 

Generelle kommentarer fra FNs barnekomité

Her kan du laste ned de ulike generelle kommentarene fra FNs barnekomité:

På norsk:

 1. Artikkel 29 nr 1: Utdanningens formål
 2. Rollen til uavhengige nasjonale menneskerettighetsinstitusjoner i arbeidet for å fremme og beskytte barnets rettigheter
 3. HIV/AIDS og barnets rettigheter
 4. Unge menneskers helse og utvikling sett i relasjon tilkonvensjonen om barnets rettigheter
 5. Generelle tiltak til gjennomføring av Konvensjonen om barnets rettigheter (artiklene 4 og 42 og artikkel 44 nr. 6)
 6. Behandling av enslige barn og enslige barn med følgepersoner utenfor deres opprinnelige hjemland
 7. Gjennomføring av barnets rettigheter i tidlig barndom 
 8. Barnets rett til beskyttelse mot fysisk avstraffelse og andre grusomme eller nedverdigende former for straff (bl.a. artikkel 19, artikkel 28 nr. 2 og artikkel 37)
 9. Rettighetene til barn med nedsatt funksjonsevne
 10. Rettighetene til barn som er i konflikt med loven
 11. Urbefolkningsbarn og deres rettigheter etter konvensjonen
 12. Barnets rett til å bli hørt 
 13. Barnets rett til frihet fra alle former for vold
 14. Barnets rett til at hans eller hennes beste skal være et grunnleggende hensyn
 15. Barnets rett til å nyte godt av den høyest oppnåelige helsestandarden
 16. Om statens forpliktelser med hensyn til virkningen av næringslivet på barns rettigheter
 17. Om barnets rett til hvile, fritid, lek, fritidsaktiviteter, kulturliv og kunstnerisk virksomhet
 18. Se engelsk versjon
 19. Om offentlig budsjettering for å realisere barns rettigheter
 20. Om implementeringen av rettighetene til barn i ungdomstiden
 21. Se engelsk versjon
 22. Se engelsk versjon
 23. Se engelsk versjon
 24. Se engelsk versjon

På engelsk:

 1. The aims of education
 2. The role of independent human rights institutions
 3. HIV/AIDS and the rights of the child
 4. Adolescent Health
 5. General measures of implementation for the Convention on the Rights of the Child
 6. Treatment of unaccompanied and separated children outside their country of origin
 7. Implementing child rights in early childhood
 8. The right of the child to protection from corporal punishment and other cruel or degrading forms of punishment
 9. The rights of children with disabilities
 10. Children’s rights in Juvenile Justice
 11. Indigenous children and their rights under the Convention.
 12. The right of the child to be heard.
 13. The right of the child to freedom from all forms of violence
 14. The right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideratrion
 15. The right of the child to the enjoyment of the highest attainable standard of health
 16. On State obligations regarding the impact of the business sector on children´s rights
 17.  The right of the child to rest, leisure, play, recreational acivities, cultural life and the arts 
 18. On harmful practices
 19. On public budgeting for the realization of children’s rights (art. 4)
 20. On the implementation of the rights of the child during adolescence
 21. On children in street situations
 22. On the general principles regarding the human rights of children in the context of international migration
 23. In the context of International Migration: States parties’ obligations in particular with respect to countries of transit and destination
 24. On children’s rights in the child justice system