Gå til toppen

Valet handlar også om barna

Debattinnlegg sendt til lokalaviser
Til nynorskavisene

Barn har ikkje stemmerett, og er avhengige av at du som vaksen stemmer for dei. Sjekk derfor korleis partia i din kommune jobbar for barn.

Det er store forskjellar på korleis kommunane og partia løyser utfordringane barna møter i kvardagen. Tar dei politiske partia kvardagen til barn på alvor?

Mange saker med stor innverknad på livet og kvardagen til barn blir avgjort i kommune- og fylkespolitikken. Her kan du gjere ein forskjell no, ved å hugse på barna når du stemmer.

Prinsipp i FNs barnekonvensjon er grunnlaget for arbeidet Barneombodet gjer. No oppmodar vi deg som veljar til å vere med på denne jobben. Når du går inn i vallokalet, ta barnebrillene på og sjå etter dette:

Gjer kommunen nok for å forebygge mobbing mot barn? Mobbing er veldig skadeleg. Vald og seksuelle overgrep rammar barn i kvar einaste kommune. Tilbyr kommunane foreldrerettleiing? Følgjer dei opp valdsutsette barn?

Er politikarane du skal stemme på opptatt av at det er nok ansatte i barnehagane? Mange barn slit etter at foreldra deira har gått frå kvarandre. Har kommunen eit tilbod til dei?

Kva vil politikarane i din kommune gjere for barn som lever i fattigdom? Prioriterer dei barnevernet? Prioriterer dei skulehelsetenesta?

Mange av flyktningane som kjem til Noreg er barn, og dei møter mange utfordringar. Kva vil politikarane gjere for flyktningbarna?

Har kommunane eit variert kulturtilbod til barn og unge som er tilgjengeleg for alle, uansett funksjonsnivå, etnisk bakgrunn eller inntekta til foreldra?

Ifølgje FNs barnekonvensjon har barn rett til å bli høyrt. Vil politikarane i din kommune gi barna innverknad på politikken? Vil dei gi 16-åringane stemmerett, slik at dei kan stemme sjølv neste gong?

Barn treng vaksne som tar gode val på deira vegner. Hugs det, også når du stemmer. Godt val!

Anne Lindboe, Barneombod

Til bokmålsavisene

Barn har ikke stemmerett, og er avhengige av at du som voksen stemmer for dem. Sjekk derfor hvordan partiene i din kommune jobber for barn.

Det er store forskjeller på hvordan kommunene og partiene løser utfordringene barna møter i hverdagen. Tar de politiske partiene barns hverdag på alvor?

Mange saker med stor betydning for barns liv og hverdag avgjøres i kommune- og fylkespolitikken. Her kan du ha en innflytelse nå, ved å huske på barna når du stemmer.

Prinsipper i FNs barnekonvensjon er grunnlaget for Barneombudets arbeid. Nå oppfordrer vi deg som velger til å være med på denne jobben. Når du går inn i valglokalet, ta barnebrillene på og se etter dette:

Gjør kommunen nok for å forebygge mobbing mot barn? Mobbing er veldig skadelig. Vold og seksuelle overgrep rammer barn i hver eneste kommune. Tilbyr kommunene foreldreveiledning? Følger de opp voldsutsatte barn?

Er politikerne du skal stemme på opptatt av at det er nok ansatte i barnehagene? Mange barn sliter med foreldrenes samlivsbrudd. Har kommunen et tilbud til dem?

Hva vil politikerne i din kommune gjøre for barn som lever i fattigdom? Prioriterer de barnevernet? Prioriterer de skolehelsetjenesten?

Mange av flyktningene som kommer til Norge er barn, og de møter mange utfordringer. Hva vil politikerne gjøre for flyktningbarna?

Har kommunene et variert kulturtilbud til barn og unge som er tilgjengelig for alle uansett funksjonsnivå, etnisk bakgrunn eller foreldres inntekt?

Ifølge FNs barnekonvensjon har barn rett til å bli hørt. Vil politikerne i din kommune gi barna innflytelse over politikken? Vil de gi 16-åringene stemmerett, slik at de kan stemme selv neste gang?

Barn trenger voksne som tar gode valg på deres vegne. Husk det, også når du stemmer. Godt valg!

Anne Lindboe, Barneombud