Gå til toppen

Endre avtale om bosted og samvær

Det er foreldra dine sitt ansvar å passe på at dei har ein avtale som er god for deg.

ill_caserSei ifrå!

Dine behov og ønskjer kan vere anleis enn det foreldra dine trur.

Derfor er det viktig at du seier ifrå om korleis du har det, kva du tenkjer og kva du ønskjer deg.

Mange synest det er vanskeleg å snakke med foreldra sine om dette fordi dei er redde for å såre dei.

Her finn du nokre råd om korleis du kan snakke med foreldra dine om dette:

Den vanskelige samtalen

Avtalar kan endrast

Nokre gonger er det behov for å gjere endringar på ein avtale. Det som til dømes var bra for deg då du var 10 år, fungerer kanskje ikkje like godt når du er 12 år.

Avtalar om bustad og samvær kan forandrast, men då må foreldra dine være einige i det.

ill_sporsmalKva hvis foreldra dine ikkje vil ha forandringar?

Nokre gonger klarar ikkje foreldrene å bli einige om ein ny avtale. Det kan være at ingen av dei vil, eller at berre ein av dei vil endre avtalen.

I slike situasjonar kan dei få hjelp på familievernkontoret. Hjelpa på familievernkontoret er gratis.

Du kan også vere med, eller få ein eigen time der viss du har lyst og foreldra dine synest det er greitt.

Sjølv om det er foreldra dine som bestemmer fram til du er 18 år, skal dei leggja vekt på det du meiner. Kor mykje vekt som skal leggjast på kva du meiner om kor du ynskjer å bu og kor mykje samvær du vil ha med den forelderen du ikkje bur med, varierer med kor gammal og kor moden du er. Som eit utgangspunkt skal alle barn som er i stand til å danna seg eigne meiningar få informasjon og høve til å seia meininga si. Frå du har fylt 7 år skal du alltid få seia meininga di. Frå du er 12 år skal dei vaksne leggja stor vekt på det du meiner. Jo nærare i alder du er 18 år, jo meir grunn er det til å gje meiningane dine avgjerande vekt. Retten til å bli høyrt og til å seia meininga si, følgjer av barnelova § 31 og barnekonvensjonen artikkel 12.