Gå til toppen

Ordliste

Et spørsmålstegnDemokrati

Demokrati betyr folkestyre, og selv om ikke folket styrer landet selv, har de vært med på å velge de som skal styre.

Kommunen

Kommunen er den nærmeste myndighet, eller de som bestemmer, der du bor. Her jobber både politikere og folk som ikke er politikere. De jobber med ulike ting som skjer på hjemstedet ditt.

Kommunen er delt inn i forskjellige avdelinger. Noen jobber med skoler og barnehager, noen med hva som skal bygges i kommunen, andre med sykehus og sykehjem osv.

Det er politikerne som bestemmer hva kommunen skal jobbe med, og hvordan. De som jobber i kommunen, får på plass det politikerne har bestemt.

Hvert 4. år er det kommune- og fylkestingsvalg. Da velges de politikerne som skal bestemme i kommunen, akkurat som ved Stortingsvalg.

Kommunestyre

I kommunen der du bor, er det kommunestyret som bestemmer hvordan pengene i kommunen skal brukes. Politikerne som sitter i kommunestyret skal jobbe for at innbyggerne har det bra.

Fylkeskommunen

Norge er delt inn i 19 fylker. I hvert fylke finnes det flere kommuner. Fylkene har en fylkesmann, som får jobben sin av Kongen i statsråd. Fylkesmannen er som en representant for Staten inn i fylket. Fylkesmannen skal passe på at kommunen gjør jobben sin.

I fylkeskommunen jobber det både politikere og folk som ikke er politikere.

Det er valg til fylkeskommunen samtidig som det er valg til kommunen.

Fylkesmannen

Fylkesmannen er en dame eller en mann som har ansvaret for å passe på at kommunene følger de lover og regler som gjelder. Fylkesmannen er også et kontor med rådgivere som kan gi råd og veiledning om hvordan du skal gå fram hvis du vil klage på at du ikke får de rettighetene du har krav på. Det kan for eksempel være på skolen, i barnevernet eller i helsetjenesten.

Fylkestinget

Fylkestinget er de som er valgt til å styre et fylke.

Domstol

En domstol er et sted der man avgjør konflikter. I Norge finnes det mange forskjellige domstoler. De mest kjente er Tingretten, Lagmannsretten og Høyesterett.

Tingretten

Tingretten er vanligvis den første domstolen man kommer til når en sak skal avgjøres i domstolen. Tingretten dømmer både i straffesaker og i sivile saker som for eksempel saker om hvor barn skal bo etter en skilsmisse.

Lagmannsretten

Lagmannsretten er den domstolen man tar saken til hvis man ikke blir enige i Tingretten. Da heter det at saken ankes til Lagmannsretten.

Høyesterett

Høyesterett er den øverste domstolen i Norge. Der avgjøres de sakene man ikke blir enige om i Lagmannsretten. Høyesterett bestemmer selv hvilke saker som får lov til å avgjøres der. Når Høyesterett avgjør saken, blir det de kommer fram til viktig for hvordan Tingretten og Lagmannsretten avgjør liknende saker i fremtiden.

Politiattest

Politiattest er en attest fra politiet med opplysninger om du har gjort noe kriminelt. Politiattesten lages ut fra de opplysningene som står i politiregistrene. Det betyr at hvis du har brutt loven, vil det i noen tilfeller stå i politiattesten din. Ikke alle lovbrudd vises i politiattesten din. Det kommer an på hva du skal bruke attesten til.

I noen jobber må du vise politiattest før du kan bli ansatt. Det gjelder for eksempel barnehage, skole, barnevern, SFO/AKS og asylmottak.

Taushetsplikt

Taushetsplikt er en plikt til å ikke fortelle informasjon om deg videre til andre. Personer som jobber i helsetjenesten, barnevernet og skole har taushetsplikt. Dette står det om i lovene for de ulike tjenestene. Hvis en slik person bryter taushetsplikten, det vil si at de forteller til andre noe de skulle ha holdt for seg selv om deg, kan de få straff eller bot.

Noen ganger må de likevel bryte taushetsplikten sin. I tilfeller hvor de mener at du trenger hjelp har de plikt til å gi informasjonen videre til noen som kan hjelpe deg.