Kategoriarkiv: Ukategorisert

Lansering av Barneombudets rapport om barnevernsinstitusjoner

Et av Barneombudets satsingsområder er å bedre situasjonen for barn i barnevernet. VI vil at barn under barnevernets omsorg skal få riktige tiltak med god kvalitet. Derfor har vi undersøkt situasjonen til barn som bor på barnevernsinstitusjoner. Rapporten tar for seg mange sider ved institusjonstilbudet og barneverntjenestens arbeid før, under og etter institusjonsoppholdet. 

Les hele rapporten her (PDF).

Les mer om saken hos vg.no: For dårlige vurderinger av barnevernsbarn

Løfter frem stemmene til de som bor på barnevernsinstitusjon

Vi ønsket å vite mer om hva ungdommene tenker om sin egen situasjon, hvilken hjelp de får på institusjonene og hvilke råd de har til tjenestene som skal hjelpe dem. I rapporten løfter vi frem barn og unges stemmer, og kommer med forslag til hvordan myndighetene kan sikre at barnevernet og institusjonene blir best mulig for barn. 
 
Barneombudets rapport er et bidrag til myndighetene om hva de kan gjøre for å bedre situasjonen til barn i barnevernet. Vi driver ikke forskning, men innhenter og vurderer kunnskap fra barn, forskere, praktikere og andre relevante kilder.  

Gjennomgang av 77 barnevernssaker

I arbeidet med rapporten har vi snakket med 39 ungdommer som bor eller har bodd på institusjon, gått gjennom 77 barnevernssaker, besøkt 17 institusjonsavdelinger og snakket med ledelse og ansatte på institusjoner og barnevernstjenester.  
 
17. januar presenterer barneombud Inga Bejer Engh hovedfunn i rapporten. Deretter får vi kommentarer fra Barne- og familieminister Kjell Ingolf Rostad, direktør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Mari Trommald, Forandringsfabrikken og Landsforeningen for barnevernsbarn.

Det vil også være innlegg fra praktikere og fagpersoner om hva som trengs for å gi barn og unge et best mulig tilbud på institusjon. 

Tid: 17. januar 2020 kl. 09.00-11.00. Frokost fra 08.30 
Sted: Kulturhuset, Youngs gate 6, Oslo 

Du kan følge lanseringen på Barneombudets facebookside.

Barnekonvensjonen 30 år

I dag er det 30 år siden FNs konvensjon for barns rettigheter ble vedtatt i New York. I dag feirer vi!

Selve dagen markeres på ulike måter flere steder i landet. Barne- og familieministeren har invitert til en bursdagsfeiring som streames direkte kl 10.00. Her får du møte programledere for NRK Supernytt, UNICEF- ambasadør Penelope Lea, bandet ISAK, Redd Barna, barneombud Inga Bejer Engh og mange flere.

I Norge har vi kommet langt når det gjelder barns rettigheter, men det er fremdeles mye igjen. Vi ser blant annet at barn har begrensede muligheter for å klage dersom rettighetene deres blir brutt. Barn blir heller ikke alltid hørt i beslutningsprosesser.

Barneombudet har i de senere årene også sett at myndighetene i liten grad eller ikke i det hele tatt snakker med barn når de skal revidere lovverket. Dette til tross for at de behandler tema som er helt sentrale for barn og unge.

En av Barneombudets viktigste oppgaver er å overvåke at norske myndigheter følger barnekonvensjonen.

Mer om barnekonvensjonen og barns rettigheter her

 

 

Våre unge ekspertar møtte opplæringslovutvalet

Etter at Barneombodet, samen med våre unge ekspertar, lanserte rapporten «Ungdom i digitale medier» er det mange som har ytra eit ønskje om å møte ungdommane.

Denne veka var det Opplæringslovutvalet som kom på besøk, med mellom anna leiar Jon Christian Fløysvik Nordrum.

Tema for møtet var elevdemokrati, mobilforbod og ordensreglement, trygg digital kvardag og helsetenesta i skolen.

Elevdemokrati

– Kva skal elevar få vere med på å bestemme på skolen? var eit av spørsmåla frå utvalsleder Nordrum.

– Vi må få meine noko om miljøet på skolen. Vi kan til dømes seie mykje om lys og luft og korleis undervisninga er. Og kanskje bør også elevråda få ein pott med pengar som dei kan bestemme over, var blant forslaga frå dei unge ekspertane.

Må vite meir

Ungdommane etterlyste også eit betre rettigheitsperspektiv på skolen.

– Vi veit lite om kva rettar vi har, og kva vi faktisk kan gjere noko med, var eit av innspela.

I dei andre spørsmåla så var ungdommane heilt tydeleg med utvalet på at eit mobilforbod er dei sterke motstandarar av. Dei er også tydeleg på at den digitale kompetansen til lærarar og vaksne på skulen må økes, og det må også vere ei meir tilgjengeleg helseteneste på skolane.

Opplæringlovutvalet skal sjå på heile regelverket for grunnskolen og vidaregåande opplæring. Dei skal levere sitt forslag til eit nytt regelverk innan 1. desember 2019.

Utvalsleder Jon Christian Fløysvik Nordrum noterte flittig under møtet med ungdommane.

En god skole er mer enn god undervisning

Følgende leserinnlegg er sendt til aviser i hele landet i forbindelse med skolestart høsten 2019:

«På skolen er det veldig dårlig miljø og jeg og vennene mine blir mobba. Jeg har sagt ifra flere ganger til lærerne der og de har tatt diskusjoner og de sluttet en liten periode helt til de starter det på nytt igjen. Dette har vart i flere år og jeg er lei av det.»

Dette skrev en gutt på 13 år til oss. Skolen er for mange starten på en gøy og spennende tid i livet. Men ikke for alle. Fortsatt blir altfor mange barn mobbet, og for noen er hver skoledag uutholdelig. Barn forteller oss om mobbing som ikke stopper og at de ikke vet hvor de skal få hjelp. Dette må vi ta på alvor. Elevene har rett til et godt og trygt skolemiljø, og skolene har ansvaret.

Aktivitetsplikten fastsetter hva skolene, og den enkelte ansatte, skal gjøre for at elevene har det trygt og godt. Mange skoler jobber nå systematisk med å oppfylle kravene i aktivitetsplikten. Det er jeg glad for, men dessverre gjenstår det fremdeles mye.

For at skolene skal kunne hjelpe elever som ikke har det trygt og godt må de ha kompetanse til å avdekke dette. Skolens plikt å sette inn tiltak når elevene forteller at de ikke har det bra. Elevundersøkelsen 2018 viste at 37 prosent av de som blir mobbet sier skolen ikke vet om det. 16 prosent sier skolen vet om det, men ikke har gjort noe. 17 prosent sier skolen gjorde noe, men at det ikke hjalp. Sånn kan vi ikke ha det.

De ansatte i skolen må følge med på elevene. De må handle når de vet noe, med tiltak som hjelper. Barneombudets gjennomgang av saker som ble meldt fra elever og foreldre til fylkesmennene høsten 2017 viste at mange skoler er usikker på hva plikten til å følge med innebærer. Skoleeier må sørge for at alle skoler vet hva denne plikten innebærer og at de har et system for å følge det opp. De må fange opp om det er ting i skolemiljøet som ikke er bra, blant annet ved observasjon, tilsyn med elevene og samtaler. Skolen og den enkelte ansatte har en skjerpet plikt til å følge med på elever som er særskilt sårbare. Vår gjennomgang tydet på at mange av disse elevene ikke ble fanget opp og ikke fikk god nok hjelp. Hva vil det si at en elev er særskilt sårbar? Hvordan skal vi fange det opp? Skolen må diskutere og kunne svare på dette.

Mange spør oss om hvem de kan kontakte om de ikke har det bra. Skolen må informere elevene om rettighetene deres og oppfordre de som ikke har det bra, til å fortelle det til en voksen på skolen som de stoler på.  

Skolen må ha en kultur hvor det er trygt for elever å fortelle at de ikke har det bra. De ansatte på skolen må være tydelige og ta imot elever som forteller at de selv eller andre ikke har det bra på en god måte. Elevene må oppleve at de blir tatt på alvor av den voksne, og at det å si fra ikke er «sladring». Om elevene føler at det er en stor risiko å fortelle noen, eller at det ikke hjelper, vil ikke eleven si fra.

«Jeg går ofte alene i friminuttene. Når noen spør om jeg vil være med sier jeg ja, men jeg ender alltid opp alene igjen. Jeg er ikke så glad i å sitte på vennebenken. Tenk om ingen spør om jeg vil være med.»

Det har en jente på 11 år skrevet til oss. Jeg vil minne om at skolene etter Grunnloven, barnekonvensjon og opplæringsloven er forpliktet til å høre hva elevene mener. Mange ganger kan elevene, som jenta i sitatet over, fortelle at tiltakene ikke fungerer. Ved å lytte til elevene kan vi finne gode løsninger sammen.

Min oppfordring er derfor: Vær en skole som jobber aktivt med elevene, både i arbeidet med å skape trygge skolemiljø og i å forebygge og håndtere mobbing.

Lykke til med det nye skoleåret!

Inga Bejer Engh, barneombud

Disse kan hjelpe deg i sommer

Spør Barneombudet holder stengt i sommer, men det finnes fortsatt steder man kan få hjelp.

Ved å bruke søkefeltet på nettsiden vår kan du finne ut om noen andre har stilt nettopp dét spørsmålet du lurer på. Også på ung.no kan du søke i spørsmål og svar.

Vi har her forsøkt å samle en oversikt over steder du kan søke hjelp i sommer dersom du trenger det:

  • Ung.no har åpent for såkalte «krisespørsmål». Eksempler på krisespørsmål kan være alvorlig psykisk helse, trusler, vold, overgrep og lignende.
  • Alarmtelefonen for barn og unge 116 111. Hit kan du ringe hvis du opplever ting som ikke er greit hjemme, for eksempel om du blir utsatt for vold og overgrep. Du kan ringe selv eller hvis du kjenner noen som ikke har det bra hjemme. Voksne kan også ta kontakt på vegne av barn. Alarmtelefonen er gratis. På dagtid havner du hos lokal barnevernsvakt, mens du på kveldstid vil havne hos Alarmtelefonen.
  • Kors på halsen 800 333 21 (korspahalsen.no ) Her kan du som er ung prate med eller skrive til en voksen som er frivillig i Røde Kors. De hører på det du har å si og hjelper deg om du vil. Tjenesten er anonym og gratis. Du kan bruke telefon, chat og mail. Tjenesten er åpen mellom klokken 16.00-22.00 i sommerferien.
  • Mental Helse Hjelpetelefonen 116 123 er for alle som trenger noen å snakke med eller skrive med. Tjenesten er for både barn og voksne, den er gratis og alltid åpen. De har også en svartjeneste på nettsiden sidetmedord.no.
  • Incesttelefonen 800 57 000. Her blir du møtt av trygge voksne som du kan snakke med om seksuelt misbruk. Gutter, jenter og pårørende kan ta kontakt om seksuell misbruk. Incesttelefonen er alltid åpen.
  • Kirkens SOS – telefonen 24 40 00 40 er en døgnåpen krisetelefon. De som jobber her lytter, gir trøst og støtte til dem som trenger det. Du kan ta kontakt på telefon eller via SOS- meldinger kirkens-sos.no. Kirkens SOS er spesielt opptatt av å hjelpe personer som opplever alvorlige kriser i livet sitt og som kanskje sliter med selvmordstanker.
  • PIO-senteret (Pårørendesenteret i Oslo) har åpnet en chat for barn og unge som er bekymret for noen eller er preget av sykdom i familien eller hos venner. Den er åpen tirsdager og onsdager 16.00-20.00.

Fant du ikke noen telefontjeneste som passet for deg? Da kan du gå inn på Barneombudets oversik over noen å snakke med. Ikke alle disse tjenestene vil være oppe i påska, men har du et spesielt spørsmål, så send en mail!

VOKSNE må aldri være redde for å bry seg på vegne av barn. Er du bekymret for noen barn ikke har det så bra, så ring det lokale barnevernet eller Alarmtelefonen 116 111.

– Behovet til barnet må vera sentralt i barnevernet

– Vi må vera sikre på at barnet vert godt teke vare på i ein av dei mest sårbare situasjonane eit barn kan vera i. Ikkje berre må dei verta lytta til, men kva barnet seier må òg tilleggjast vekt i saka, seier barneombod Inga Bejer Engh.

Det seier ho som ein reaksjon på ein rapport Helsetilsynet la fram 17. januar.

I rapporten har tilsynet gjennomgått 106 barnevernssaker med akuttiltak eller omsorgsovertakelser.

Les rapporten «Det å reise vasker øynene» frå Helsetilsynet her (Helsetilsynet.no).

Ikkje grundig nok

Dei har blant anna funnet at barnevernstenestene i svært mange tilfelle ikkje gjer ein grundig nok vurdering av behovet til det enkelte barn.

Helsetilsynet meiner analysane om kva som er til det beste for det enkelte barnet burde forbetrast. Dét er vi samde i.

Bekymra for ressursane

– Eg er oppteke av at behovet til barnet skal stå sentralt i heile prosessen i barnevernet, frå bekymringsmeldingen kjem, til saka vert avgjort i fylkesnemnda, seier barneombod Inga Bejer Engh om rapporten.

Ho er òg bekymra for ressurssituasjonen ute i kommunane.

– Dei tilsette må ha tid og kompetanse til å handtera dei krevande sakene på ein god nok måte. Eg har forventingar til at regjeringa sørgjer for at det kjem meir ressursar til fleire tilsette i barnevernet i dei kommande budsjetta, og at kompetansen vert styrkt, seier ho.

Ifølgje Bejer-Engh er det for tilfeldig kva for tiltak kommunane tilbyr familiar med rus, psykiatri og andre komplekse problemstillingar. Ho meiner òg difor regjeringa bør sikra at det er nok kunnskap om kva for hjelpetiltak som fungerer.

– Dette er viktig for rettstryggleiken til barn, seier ho.

I tillegg ynskjer barneombodet at utdanninga til dei som skal jobbe i barnevernet skal vera på fem år.

VG har skrive om rapporten, og barneombod Inga Bejer Engh har uttalt seg der (vg.no).

Du kan også lese reaksjoner på rapporten hos Fontene.no.

Oppfølging av Grefsenerklæringen mot vold mot barn – ett år etter.

– Helsetjenestene har en unik mulighet til å forebygge vold og på et tidlig tidspunkt oppdage barn som blir utsatt for det, men de har mulighet til å gjøre mye mer i arbeidet mot vold mot barn, sa barneombud Anne Lindboe i 2017.

Budskapet var rettet mot alle landets helsetopper som i fjor var samlet til å signere Grefsenerklæringen.

Helsetjenestene har noen av de aller beste mulighetene til å bistå barn som utsette for vold og overgrep. Dette er en sektor som er nær alle barn og alle familier, som kan jobbe forebyggende, fange opp når noe skjer, hjelpe når det skjer, og hjelpe etterpå.

– I løpet av året som har gått har jeg hatt oppfølgingssamtaler med alle som var med på å undertegne «Grefsenerklæringen» Jeg er stolt over å se engasjementet hvor alle jobber mot dette felles målet – mot vold mot barn. Det er imponere å se hvor mye dere har fått til, sier Anne Lindboe. Se stream av presentasjonene her.


Den neste store jobben nå er å sørge for at barna får skikkelig hjelp når de trenger det, uten at de må vente til de blir skikkelig syke.

– Hver og en som jobber for barn og unge bør legge inn et fast punkt i sine årsrapporter, virksomhetsplaner og statusrapporter – målsetninger om å jobbe mot vold mot barn, sier Anne Lindboe

-Jeg har møtt barn som har vær utsatt for så grov vold av sine foreldre at det sammenlignes med tortur. Jeg har også møtt et system som ikke ga barna den hjelpen de trengte og hadde rett på, slik skal vi ikke ha det. Disse barna skal få alle den hjelpen de har rett på og målet skal alltid være at det skjer nå, sier Anne Lindboe

 

Denne bildekrusellen krever javaskript.

Barneombudet deltar på Arendalsuka 2017

Den årlige Arendalsuka står for tur. Barneombudet skal sammen med ulike representanter fra samfunn – og organisasjonsmiljøer, politikere og folk fra gata delta i en rekke debatter og diskusjoner om barns rettigheter i Norge.

Her får du en kort oversikt over hvilke arrangementer barneombud Anne Lindboe og fagrådgivere fra kontoret skal delta på.

Barneombudets program for Arendalsuka

Tirsdag 15.08

Onsdag 16.08

Torsdag17.08 

 

 

Vi følger Fylkesmannens rolle som klageinstans med argusøyne

En tydelig nulltoleranse mot mobbing, handlings- og dokumentasjonsplikt, dagbøter og viktigheten av barnas subjektive vurdering er blant høydepunktene i det nye lovforslaget mot mobbing.

Mye bra, altså! Men, vi hos Barneombudet skulle gjerne sett at man fikk på plass bedre klagemuligheter.

Les Barneombudets høringssvar til Djupedalutvalget

Det er fremdeles store svakheter i klagesystemet slik det er i dag, og vi er skeptiske til om Fylkesmannen klarer å ivareta rollen som en barnevennlig og god klageinstans. Vi kommer til å følge dette med argusøyne.

Les hva 22 barn som har vært utsatt for grov mobbing sier i rapporten «Jeg vil drømme gode drømmer»

 

Barneombudet advarer mot endring i barneloven

Barneombudet mener at når foreldre ikke lenger bor sammen bør det primært legges opp til at det velges bostedordninger som er til det beste for barna.

Regjeringen  foreslår å endre barneloven slik at delt bosted framheves ved samlivsbrudd. Vi frykter at en slik endring vil sende sterke signaler om at foreldrerettferdigheten er viktigere enn hensynet til barns beste.

Vi vil presisere at vi ikke er motstander av delt bosted, men at hensynet til barna må veie tyngst og at det må komme tydelig fram i barneloven.

Les vårt høringssvar til departementet her

Les våre kommentarer til Stortingets famile- og kulturkomité

Barnas ønskeliste ved samlivsbrudd

Barneombudet har tidligere fått hjelp av en gruppe barn og unge til å lage en ønskeliste fra barn som opplever samlivsbrudd. Barna gir her mange nyttige råd til voksne som ikke bor sammen. Du kan laste ned hele ønskelisten på vår nettside Barnas ønskeliste ved samlivsbrudd

 

Lucy Smiths barnerettighetsdag 2016

Er barn utsatt for diskriminering?

Dette er temaet for årets Lucy Smiths barnerettighetsdag 17. november 2016.

I løpet av dagen ser nærmere på diskriminering av barn og unge med spesialundervisning i skolen, av minoriteter i barnevernet, og diskriminering på bakgrunn av kjønn og seksualitet. 

Forskere, akademikere, praktikere, samfunnsdebattanter og barn og unge vil holde innlegg.

Lenke til programmet for dagen

Barnerettighetsdagen er et årlig samarbeidsprosjekt mellom Barneombudet og institutter ved Juridisk fakultet i Oslo.

Arrangementet er fulltegnet, men åpen for presse.

Se filmen vi har laget i samarbeid med Barneombudets barnepanel fra Volla skole på Lillestrøm. De tar diskriminering på alvor!

 

 

Savner 1 milliard til arbeidet mot vold mot barn

– Vi savner 1 milliard kroner i statsbudsjettet til arbeid mot vold mot barn, sier barneombud Anne Lindboe.

Regjeringen foreslår å bruke 176 millioner kroner til arbeidet mot vold mot barn. Om lag halvparten av disse midlene skal gå til arbeid mot mobbing, og frie midler til kommunene. Forslaget kommer i Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017.

– 176 millioner kroner er alt for lite. Det trengs en milliard kroner i året for å bekjempe vold mot barn, sier Lindboe.

Må unngå vold

Stortinget har vedtatt en opptrappingsplan mot vold og overgrep. I Stortingsvedtaket står det at planen skal lages etter modell av opptrappingsplanen for psykisk helse, og at det skal følge øremerkede midler med planen. Opptrappingsplanen for psykisk helse gikk over ti år, og det var enighet om å investere 6, 4 mrd kr i denne perioden. Tilsvarende beløp nå vil utgjøre ca. 1 milliard per år i ti år. Barneombudet finner ikke dette igjen i Regjeringens forslag til statsbudsjett.

– Det er et skrikende behov for satsing på forebyggende helsetjenester. Vi må unngå at barn utsettes for vold, og oppdage det tidlig hvis det skjer. Da må det settes av mye større summer, sier Lindboe.

Forventer at Stortinget tar ansvar

– Jeg forventer at Stortinget tar ansvar, og sørger for at arbeidet mot vold mot barn prioriteres høyt i budsjettforhandlingene, sier Lindboe.

 Hun mener Regjeringen må satse mer på forebyggende tjenester, som opplæring, skolehelsetjeneste og helsestasjoner.

Les mer om Statsbudsjettet 2017: 176 millionar kroner til opptrappingsplan mot vald og overgrep

OD-dagen 2015 hos Barneombudet

Vilde, Nora, og Annika jobbet hos Barneombudet på Operasjon Dagsverk 2015. Her er en liten rapport fra dem. 

I år går pengene til Amnesty. Disse pengene skal brukes på seksualundervisning og prevensjonsmidler, spesielt i Chile, Argentina og Peru.

Se mer om årets OD-dag her

Her på barneombudet har vi hatt en veldig bra OD-dag. Vi startet dagen kl. 09.00 i dag tidlig, der vi fikk veiledning om hva vi skulle gjøre.

Spør barneombudet
Vi fikk først i oppgave å se på spørsmål som hadde blitt sendt inn til Barneombudet, og se om barneombudet hadde skrevet svar tilbake på en passende måte til ungdom.

Vi fikk dette som oppgave fordi vi er i den aldersgruppen som flest ungdommer skriver spørsmål fra.

Vi skulle lage et skjema og skrive hva tittelen på spørsmålene var, hva vi ikke skjønte eller synes var vanskelig, og tolke med svaret som barneombudet sendte tilbake, og skrive om de hadde svart ordentlig på spørsmålene.

Høring på Stortinget
Deretter var vi så heldige og fikk være med på en høring på stortinget. Det varte i cirka 30 minutter.

Dette er noe vi ikke hadde gjort før, så det var en spennende opplevelse å være med på.

Vi har laga ein rapport om barn og tvang

Barneombodet har undersøkt korleis barn og unge har det når dei bur på ein barnevernsinstitusjon, i fosterheim, eller på ein psykisk helseverninstitusjon.

Det vi fann ut, var at at det er mange barn som opplever at de blir tvungne til ting dei ikkje vil sjølv.

Det kan vere at dei blir låst inne, at dei ikkje får vere hos venner, eller at dei nokre gonger blir haldne fast.

Barneombodet har samla alle resultata i ein rapport som heiter Grenseløs omsorg, og som vi presenterte tysdag 22. september på Høgskolen i Oslo og Akershus.

Vi har også laga ein digital versjon som er litt kortare, og som også har ein del videoar som ungdommane har laga om korleis de sjølv har opplevd tvang.

Her er ei lenke til den digitale versjonen av rapporten Grenseløs omsorg

Viss du vil vite mer om prosjektet, kan du lese meir om det på vaksen-sidene våre.

Barn og unges deltakelse i kommunereformen

Stortinget har bestemt at vi skal forandre hvordan kommunene ser ut. Målet er større og bedre kommuner og bedre tjenester til innbyggerne. Dette kalles å reformere kommunene. Derfor blir det ofte sagt at dette er en kommunereform.

Men hvordan skal regjeringen sørge for at barn og unge blir hørt i denne kommunereformen? Og er det mulig å øke barns rett til å bestemme gjennom denne endringen?

Dette skal vi diskutere på et frokostmøte på tirsdag 14. oktober.

Vi inviterer til et møte på Kulturhuset i Oslo sammen med Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)

Det blir frokostservering fra klokken 7.30, og innlegg og debatt varer fra 8.00-9.30. I panelet som skal diskutere dette sitter kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, barneombud Anne Lindboe, Lillin Knudtzon fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og styreleder i LNU, Stian Seland.

Meld deg på gjennom LNUs Facebookside.

Vel møtt!

Barneombodet på Sjumilsstegskonferanse

Vi har vore på sjumilsstegkonferanse på Hurtigruta. Turen gjekk frå Bodø til Tromsø og mange representantar frå Fylkesmannskontora presenterte korleis dei arbeider med prosjektet.

Prosjektet
Sjumilssteget er eit prosjekt frå Fylkesmannensom går ut på å hjelpe kommunar i Noreg til bli flinkare til å bruke barnekonvensjonen og høyre på barn og unge når dei skal bestemme ting i kommunen.

Du kan lese meir om Sjumilssteget her.

No er det berre to fylker som ikkje bruker Sjumilssteget. Det er Hordaland og Hedmark.

Barnekonvensjonen er viktig
Barnekonvensjonen er ein del av norsk lov, og det er veldig viktig at barn og unge får være med å bestemme ting der dei bur.

Sjumilssteget begynte hos Fylkesmannen i Troms, og no sprer prosjektet seg til flere andre fylke i landet. Vi håpar at alle fylka i landet let barn og unge være med å bestemme! Visste du at det er 19 fylker og 429 kommunar i Noreg?

På Facebook sia til Sjumilssteget kan du sjå ein film frå når Hurtigruta kom til Finnsnes i Lenvik kommune. Heile 7. klasse frå Finnsnes barneskule sang antimobbesangen. Du kan også sjå dei på biletet på toppen av denne saka.

Her kan du sjå filmen

Her kan du lese meir om det spennande arbeidet med ‘Jobbing mot mobbing’ i Lenvik kommune

Ordforklaring
*Fylkesmannen er ei dame eller ein mann som har ansvaret for å passe på at kommunane følgjer de lovane og reglane som gjeld der. Fylkesmannen er også eit kontor med rådgivarar som kan gi råd og rettleiing om korleis du skal gå fram viss du vil klage på at du ikkje får oppfylt dei rettane du har krav på. Det kan for eksempel være på skulen, i barnevernet eller i helsetenesta.

Barneombudets kontor holder stengt i julen

Barneombudets kontor holder stengt fra 23. desember frem til 2. januar 2014. Henvendelser til kontoret vil bli besvart så fort som mulig i det nye året.

Spørsmål til vår Spør barneombudet-tjeneste vil også bli besvart kort tid inn i det nye året.

Presse kan ta kontakt med Kari Stenquist på tlf 977 44 369

Vi vil gjerne få ønske alle store og små en riktig god jul og et godt nytt år. Her er en liten videosnutt med en kort oppsummering av året hos Barneombudet.