Hva er mobbing?

…at mobbingen skal stanse er det viktig å si ifra når det skjer. Hvor skjer mobbing? Mobbing skjer på skolen, på fritiden, på trening og på internett. Mobbingen som har startet ett sted, sprer seg ofte til andre steder. Lærere, trenere, lagledere og foreldre har et spesielt ansvar Det er de voksne som har ansvaret for å se – og stanse – de som plager andre. Det er viktig at voksne griper inn og tar ansvar for å stanse mobbingen. Voksne må tro på de…

Fakkeltog mot mobbing

…har vi i Barneombudet intervjuet 23 barn og unge som har opplevd alvorlig mobbing. En av guttene forklarer hva mobbingen gjorde med ham: «Jeg sa ikke noe, gjorde ingenting. Hadde et blikk som var avvisende, skrudde rett og slett av følelsene mine og ble passiv og apatisk. Jeg måtte få hjelp etterpå til å skru på følelsene mine igjen» Ingen skal måtte ha det sånn. Likevel vet vi at 17 000 barn regelmessig blir mobbet på skolen. Elevundersøkelsen 2…

Mobbing på skolen

…kke synes de får god hjelp. Utdanningsdirektoratet har laget nettsiden nullmobbing.no. Der finner man informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter. Vil du klage? Hvis du ikke har det trygt og godt på skolen eller skoleveien bør du og foreldrene dine si fra til rektor så fort som mulig. Dersom ikke rektor ordner opp bør dere si fra til Fylkesmannen. Da må fylkesmannen lage et vedtak der det står hva skolen skal gjøre for at du f…

Mobbing må stoppast så raskt som muleg

…kva dei meiner om forslaga i rapporten. Barneombodet får mange spørsmål om mobbing. Viss du lurar på noko om mobbing, kan du sjekke her om nokon har spurt om det same som du lurar på. Lenke til «Spør Barneombudet – spørsmål om mobbing» No skal kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og dei som jobbar for han bruke litt tid på å lese alle kommentarane som har komme inn. Etter det skal dei bestemme kva for nokre lovar og reglar som skal gjelde for at…

Mobbing

Mobbing er ulovlig, og det er veldig alvorlig for dem som opplever det. Voksne har et spesielt ansvar for å forhindre og stoppe mobbing. Her gir vi noen råd og tips for hvordan du kan gå frem for å få slutt på mobbing.

Mobbing på skolen

…kke synes de får god hjelp. Utdanningsdirektoratet har laget nettsiden nullmobbing.no. Der finner man informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter. Vil du klage? Hvis du ikke har det trygt og godt på skolen eller skoleveien bør du og foreldrene dine si fra til rektor så fort som mulig. Dersom ikke rektor ordner opp bør dere si fra til Fylkesmannen. Da må fylkesmannen lage et vedtak der det står hva skolen skal gjøre for at du f…

Barneombudet kan få jobben mot mobbing

…n få den jobben. Djupedalutvalget er en gruppe personer som har jobbet med mobbing siden 2013. Det blir ledet av en som heter Øystein Djupedal. Barneombudet kan da kreve at skolene gjør mer for å stanse mobbing og krenkelser. Hvis de ikke gjør det, kan Barneombudet gi skolen bøter. Onsdag 18. mars leverer Djupedalutvalget forslagene sine til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Det er Torbjørn som er sjefen for skole og utdanning i Norge. Du ka…

Mobbing på nett

…kan plage til alle døgnets tider, og nå den som dei plagar kor som helst. Mobbingen kan vere vanskeleg å oppdage for andre. Det kan og vere vanskeleg å bli kvitt ting som blir lagt ut på nettet, og faren for at ting sprer seg, er stor. Ti tips Slettmeg.no har laga ti tips om korleis du kan takla nettmobbing. Dei finn du her. Sei ifrå! Til foreldre Foreldra dine kan ta kontakt med foreldra til dei som mobbar deg. Foreldre skal stanse barna sine fr…

Klag på mobbing

Mobbeloven gir skolen et ansvar for å stoppe mobbing og gjør at du kan klage hvis du ikke synes skolen gir deg god nok hjelp. Hvis du forteller noen som jobber på skolen at du ikke har det bra på skolen, så skal du bli tatt på alvor og skolen skal sørge for at du får det bra. Loven sier at alle som jobber på skolen skal følge med på hvordan du som elever har det. De skal stoppe mobbing og andre krenkelser når det skjer og de skal si fra til rekto…

Vi leverer barnas råd om mobbing til Djupedalutvalget

…: Mobbehøring – ‘Jeg vil drømme gode drømmer’ Djupedalutvalget skal stoppe mobbingen Denne rapporten overleverte vi i dag til Djupedalutvalget. Det er en gruppe mennesker regjeringen bestemte at skulle jobbe for å stoppe mobbing. De kalles Djupedalutvalget fordi han som leder gruppa heter Øystein Djupedal. Vi overleverte forslagene fra elevene og håper Djupedalutvalget tar de med i sin rapport som de skal levere til han som er kunnskapsminister i…

Antimobbekampanjen Bruk Hue

…program for barn og unge. Det kan vere forskjellige typar mobbing. Digital mobbing er når mobbing skjer på nett eller sosiale media. Her kan du lese meir om mobbing i sosiale media «Mobbing på nett er like farlig som vold. Hver eneste dag får vi i barneombudet en ny sak om mobbing,» seier Barneombod Anne Lindboe. Anne åpna kampanjen på Hundsund ungdomsskule, som i 2012 ble den fyrste teknologiskulen for ungdom i Noreg. Bruk Hue-kampanjen starta i…

Endrer elevundersøkelsen – tar med fysisk mobbing fra voksne

…Utdanningdirektoratet Elevundersøkelsen. Elever får nå si i fra om fysisk mobbing fra voksne i skolen. I 2015 rapporterte 574 elever at de hadde opplevd vold eller trusler fra voksne på skolen. I 2016 ble spørsmålene om temaet tatt bort. Barneombudet reagerte kraftig på dette og ba Utdanningsdirektoratet om en forklaring. Les brevet her Vi er svært fornøyd med svaret vi fikk fra direktoratet hvor de sier seg enige i våre innspill. Elever skal fra…

Innspill til Djupedalutvalget – mobbing i skolen

…Barneombudet har vært i møte med Djupedalutvalget i 2013 og har også levert et skriftlig innspill til utvalget. Lenke til dokumentet: Djupedalutvalget – Barneombudets innspill Djupedalutvalget er et offentlig utvalg satt ned av regjeringen for å se på hva som må til for å bedre skolemiljøet og redusere mobbingen. Utvalget skal levere sin utredning i mars 2015. Lenke til pressemelding om utvalget  …

Stopp nettmobbing – Bruk Hue!

…at alle tar et ansvar mot mobbing. Si fra til en voksen hvis dere opplever mobbing. Mobbing er like farlig som vold, og kan ødelegge veldig mye for barn. Det sa Anne Lindboe da hun var gjest på Bruk Hue – dagen Torsdag 29. september – Norges største skoleturnéarrangement mot nettmobbing. Arrangementet gikk av stabelen på Ullevål stadion med 6000 elever og 400 lærere til stede! – Til dere voksne vil jeg si: Alt for mange barn forteller oss at de ha…

Ny mobbelov gir elevene bedre muligheter

…godt skolemiljø. På våre sider om barns rettigheter har vi skrevet mye om mobbing. Der kan du blant annet lese om hva mobbing er, og hvilke rettigheter du har om du blir mobbet på skolen. Sidene er oppdatert etter at den nye loven kom. Elever kan klage Med den nye lovteksten så har elevene fått bedre muligheter til å ta saken videre hvis skolen ikke gjør noe for å stanse mobbingen. Allerede uken etter at rektor er varslet om mobbing, kan eleven b…

Valet handlar også om barna

…, ta barnebrillene på og se etter dette: Gjør kommunen nok for å forebygge mobbing mot barn? Mobbing er veldig skadelig. Vold og seksuelle overgrep rammer barn i hver eneste kommune. Tilbyr kommunene foreldreveiledning? Følger de opp voldsutsatte barn? Er politikerne du skal stemme på opptatt av at det er nok ansatte i barnehagene? Mange barn sliter med foreldrenes samlivsbrudd. Har kommunen et tilbud til dem? Hva vil politikerne i din kommune gjø…

Retten til et godt og trygt skolemiljø – høring i Stortinget

…adelig og kan ødelegge barns utvikling og livskvalitet i lang tid etter at mobbingen opphører. Retten til opplæring er en menneskerett jamfør barnekonvensjonen. Alle barn har rett til å nå sitt potensiale, og elever skal derfor beskyttes mot all form for krenkelser og mobbing. Barneombudet er derfor opptatt av at den nye opplæringsloven må sikres slik at den inneholder det som skal til for å beskytte og sikre barn som mobbes. Dette er våre sentral…

Vi følger Fylkesmannens rolle som klageinstans med argusøyne

…nas subjektive vurdering er blant høydepunktene i det nye lovforslaget mot mobbing. Mye bra, altså! Men, vi hos Barneombudet skulle gjerne sett at man fikk på plass bedre klagemuligheter. Les Barneombudets høringssvar til Djupedalutvalget Det er fremdeles store svakheter i klagesystemet slik det er i dag, og vi er skeptiske til om Fylkesmannen klarer å ivareta rollen som en barnevennlig og god klageinstans. Vi kommer til å følge dette med argusøyn…

– Svekker barnas rettssikkerhet

…udet håpet at en ny mobbelov skulle gi lærerne gode verktøy i arbeidet mot mobbing, men vi ser at mange av de gode forslagene fra Djupedal-utvalget er blitt borte. Vi har sett mange ganger skoler og de som bestemmer over skolene, altså kommunene, ofte ikke kan nok om hvordan man jobber mot mobbing. Derfor mener vi at loven må tydelig veileder. Det opplever vi ikke at denne lovteksten er. Blant annet mangler det en forklaring på hva aktivitetsplikt…

Nokon å snakke med

…– uansett om du mobbar andre, «berre» er tilskodar, eller vert utsett for mobbing sjølv. Snakkommobbing.noKirk Kors på halsen – Røde kors-telefonen 800 333 21 Kors på halsen er ei teneste der du kan spørje om det meste. Du kan nå dei på telefon, e-post, chat eller i forum på nett. Dei som svarar er frivillige i Røde Kors med god opplæring i å lytte, snakke og støtte barn og ungdom. Dei har taushetsplikt om det du fortel. Både dei og du er anonyme…

Barnepolitiske anbefalingar til dei politiske partia

…olitiske anbefalingane står det å kjempe mot vald og overgrep mot barn, og mobbing. – Ei av de store samfunnsendringane i vår tid er synet på barn. I Noreg ser vi ikkje på barn berre som ein del av familien, men som individ med sjølvstendige rettar. Men vi er ikkje i mål, skriv barneombod Lindboe i forordet. Ho viser til at barn blir ikkje alltid lytta til, sjølv om FNs barnekonvensjon gir dei rett til det. Og at det ofte blir fatta avgjerder som…

Barneombudet er positiv til ny lov som skal sikre at barn får et godt barnehagemiljø

…gulering for skolen, så det er ingen grunn til ikke å ha det i barnehagen. Mobbing og utestenging er ikke noe som begynner når barna går inn skoleporten. Dette arbeidet må starte tidligere, sier barneombud Inga Bejer Engh i et intervju med Aftenposten. I regjeringens høringsbrev legger de opp til en mer helhetlig måte å jobbe på i barnehagene. Det vil stille krav om å jobbe systematisk for å sikre et godt barnehagemiljø. Barneombudet er derfor pos…

En god skole er mer enn god undervisning

…rn mobbet, og for noen er hver skoledag uutholdelig. Barn forteller oss om mobbing som ikke stopper og at de ikke vet hvor de skal få hjelp. Dette må vi ta på alvor. Elevene har rett til et godt og trygt skolemiljø, og skolene har ansvaret. Aktivitetsplikten fastsetter hva skolene, og den enkelte ansatte, skal gjøre for at elevene har det trygt og godt. Mange skoler jobber nå systematisk med å oppfylle kravene i aktivitetsplikten. Det er jeg glad…

Alt du trenger å vite om skole og skolehverdagen

…det noen som opplever det samme som deg eller lurer på det samme som deg. Mobbing Det er også mange som opplever mobbing på skolen. Det er ikke greit! Her kan du lese mer om hva du kan gjøre hvis du blir mobbet på skolen. Skolens ordensreglement og mobilbruk Viste du at alle skolens regler står i skolens ordensreglement? Her skal det også stå hva skolen kan gjøre hvis noen bryter disse reglene. Hvis du for eksempel lurer på om skolen kan ta mobil…

NOU 2016:9 – Voldskadeerstatning

…høringsuttalelse er at vi stiller oss kritiske til utvalgets forslag om at mobbing, omsorgssvikt i form av vold og/eller overgrep, samt å leve med sikkerhetstiltak som sperret adresse ikke skal gi grunnlag for erstatning. Det kan ikke være tvil om at dette omfatter handlinger som inngår i dagens forståelse av voldsbegrepet. Omsorgssvikt, tvang, ekstrem kontroll, trusler, forfølgelse og mobbing kan innebære ulike elementer av voldshandlinger som al…

Spørsmål om fysiske krenkelser fra voksne i Elevundersøkelsen

…et. Generelt vet vi at barn synes det er vanskelig å si ifra til voksne om mobbing og krenkelser. Det viser også årets elevundersøkelse. Når voksne krenker, er det ekstra vanskelig for barn å si ifra. Barneombudet har over tid fått inn henvendelser fra barn som har opplevd å bli utsatt for vold eller alvorlige krenkelser fra voksne på skolen. Både elever og foreldre forteller om hvor vanskelig det er å ta opp denne type problemstillinger med skole…

– Sørg for én milliard kroner til arbeid mot vold mot barn

…om får spesialundervisning. Krever «mobbelov» i barnehagene Sanner må også ta tak i situasjonen for barnehagebarna. De har i dag ikke en egen «mobbelov». Barnehagebarna må få et vern lik den skolebarna fikk i høst. – Mobbing starter allerede i barnehagen, og barnehagebarna trenger derfor også et bedre vern mot mobbing. Se barneombud Anne Lindboe prate om den nye mobbeloven: https://www.youtube.com/watch?v=jLQ9RS8oOQY    …

Kontakt Barneombudet

…s om en privat sak, som for eksempel helseproblemer, familieforhold, vold, mobbing eller andre personlige temaer, ber vi deg fylle ut vårt elektroniske kontaktskjema som du finner under. Barneombudets elektroniske kontaktskjema er kryptert, noe som gir sikker behandling av dine personopplysninger og sensitiv informasjon. Av sikkerhetshensyn kan vi ikke sende svar med personlige eller sensitive opplysninger via e-post. Vi bruker derfor adresseinfor…

Mobbehøring «Jeg vil drømme gode drømmer»

…har snakket med 22 barn og unge i hele Norge som har vært utsatt for grov mobbing. I rapporten ‘Jeg vil drømme gode drømmer’ har vi samlet deres historier og tips til voksne og skoler i kampen mot mobbing. Vi har laget mobberapporten sammen med 22 barn og ungdommer i alderen 9 til 19 år. De fleste har vært i slutten av barneskolen eller begynnelsen av ungdomsskolen (11-15 år). I denne rapporten har vi samlet barnas erfaringer og deres anbefalinge…

Samarbeidsutval

…egården, korleis undervisninga foregår eller korleis skolen skal jobbe mot mobbing Rektor skal høyre på råda frå samarbeidsutvalet. Viss du vil at samarbeidsutvalet skal meine noko om ei sak, kan du seie ifrå til rektor, elevrådet eller foreldra dine. På vidaregåande skole finst det eigne skoleutval, som fungerar omtrent på samme måte som samarbeidsutvalet i grunnskolen. I opplæringsloven § 11-1 finn du reglane om samarbeidsutval. I opplæringslove…

1 2 3