Barnekonvensjonen ut til barna

…arnerettane på skulen. Barnerettane i lokalsamfunnet. Barnerettane i Noreg. Barnerettane i verda. Undervisningsopplegget er tilgjengeleg ved å følgje denne lenka. Undervisningsopplegget og plakaten blir lansert den 20. november, som er datoen for FNs markering av barnekonvensjonen. Plakaten Plakaten er ein forenkla versjon av Barnekonvensjonen. Språket skal gjere det enklare for barn å forstå innhaldet, og må sjåast i samanheng med undervisningsop…

Rapportering til FNs barnekomité i Genève

…meiner ikkje er godt nok dekka i statsrapporten. Det samme gjer Forum for barnekonvensjonen, eit forum som er samansett av frivillige organisasjonar som jobbar for barn, og Nasjonal institusjon for menneskerettigheter. Forum for barnekonvensjonen leverte rapportar der den offisielle rapporten blei kommentert i 1998, 2004 2009 og 2017. Barneombodet leverte ein eigen rapport til FNs barnekomité i 1999, 2004, 2009 og 2017. I 2014 kom Redd Barna med…

Barnekonvensjonen

…Barneombodet skal følgje med at norsk rett og forvaltningspraksis samsvarar med dei forpliktingane Noreg har etter FNs konvensjon om barnet sine rettar. På desse sidene finn du barnekonvensjonen i fulltekst med tilleggsprotokollar, informasjon om konvensjonen og relevante dokument, bl.a. rapportar til FNs barnekomité. Sjå også våre sider om barnekonvensjonen til barn og unge, og Barnekonvensjonen på YouTube….

Barnekonvensjonen er 25 år!

I dag har vi feira 25-årsdagen til barnekonvensjonen! Vi tok med oss barneombussen til Rustad skole i Oslo for å feire. Vi hadde med oss reporter Marte, så det kjem ein film frå dagen om ikkje lenge. Vi hadde ein vanleg barneombuss-time, som du kan lese meir om her. Elevene laga også gode råd og tips til ministrane om kva dei må gjere for at det skal bli betre for barn og unge i Noreg og i verda. Vi hadde med tre elevar for å overlevere desse råd…

Artikkel 1 – Barnealderen

…e du har, fra den dagen du er født til du er 18 år. Den beskriver dine rettigheter til å delta og si din mening og til å bli beskyttet på ulike måter. Her kan du se artikkel 1 i videoversjon: Se flere videoer på kanalen Barnekonvensjonen på YouTube Hvis du vil lese hele artikkelen slik den står i loven, klikker du på lenken under her. Du kan også ta en titt på Barnekonvensjonen på den delen av nettstedet som er mest for voksne.  …

Artikkel 38 – Om barnesoldater

…det krig der også barn er med og kjemper. Barnekonvensjonen sier at ingen barn skal være soldat, og at staten skal passe på at ingen barn er med i krig. Her er en videoversjon av artikkel 38: Se flere videoer på kanalen Barnekonvensjonen på YouTube Hvis du vil lese hele artikkelen slik den står i loven, klikker du på lenken under her. Du kan også ta en titt på Barnekonvensjonen på den delen av nettstedet som er mest for voksne.  …

Artikkel 36 – Om vern mot utnytting

…li tatt vare på! Ingen skal utnytte eller skade barn på nokon måte. Med barnekonvensjonen har staten lova at den skal passe på at dette ikkje skjer. Her er ein videoversjon av artikkel 36: Sjå fleire videoar på kanalen Barnekonvensjonen på YouTube Viss du vil lese heile artikkelen slik den står i lova, klikkar du på lenka under her. Du kan også ta ein kikk på Barnekonvensjonen på den delen av nettstaden som er mest for vaksne….

Artikkel 3 – Barnets beste

…bor i. Noen ganger kan voksne bestemme noe annet enn det som er best for barn, men da skal de ha veldig gode grunner for det. Her kan du se en videoversjon av artikkel 3 i Barnekonvensjonen: Se flere videoer på kanalen Barnekonvensjonen på YouTube Hvis du vil lese hele artikkelen slik den står i loven, klikker du på lenken under her. Du kan også ta en titt på Barnekonvensjonen på den delen av nettstedet som er mest for voksne….

Artikkel 2 – Ikkje-diskriminering

…gjere forskjell på deg og andre. Ingen skal utsetje deg for anleis eller urettferdig behandling fordi du er den du er. Her kan du sjå ein videoversjon av artikkel 2 i Barnekonvensjonen:   Sjå fleire videoar på kanalen Barnekonvensjonen på YouTube Viss du vil lese heile artikkelen slik den står i loven, klikkar du på lenka under her. Du kan også ta ein kikk på Barnekonvensjonen på den delen av nettstaden som er mest for vaksne….

Med rett til å bli hørt – les vår nye rapport

…g unge står overfor, sier Thale Skybak fra Redd Barna, som leder Forum for barnekonvensjonen. I mai 2018 er det satt av en hel dag til dialog mellom barnekomiteen og norske myndigheter. Denne dialogen resulterer i FNs barnekomités anbefalinger til Norge om hvordan barnekonvensjonen kan oppfylles på en bedre måte. – Derfor blir våre supplerende rapporter helt nødvendige for at FNs barnekomité skal få et utfyllende bilde av hvordan det står til med…

Hele barnekonvensjonen

Her kan du lese hele FNs barnekonvensjon med tilleggsprotokoller. Du kan også laste den ned som PDF: FNs konvensjon om barnets rettigheter FNs konvensjon om barnets rettigheter: Konvensjonen ble vedtatt av FN (De forente nasjoner) 20. november 1989. Ratifisert av Norge 8. januar 1991. Oversikt over alle artikler med lenke til full tekst under DEL I Artikkel 1 – Barnealderen Artikkel 2 – Ikke-diskriminering Artikkel 3 – Barnets beste Artikkel 4 –…

Supplerende rapport til FNs komitè for barns rettigheter 2009

…jonen sier barn skal ha. Hvert femte år må derfor den norske regjering sende en rapport til FN hvor de skriver om hva de gjør for at barn skal få rettighetene sine oppfylt i Norge. Regjeringens rapport. Barneombudets skyggerapport Barneombudet har et ekstra ansvar for å følge med på at barnekonvensjonen følges. Ombudet sender derfor en egen «skyggerapport» til FNs barnekomité om hvordan norske myndigheter oppfyller sine forpliktelser etter barneko…

Barneombodets hovudmål i 2014

…bodet vil arbeide for signering og ratifisering av tilleggsprotokollen til barnekonvensjonen. I tillegg vil vi arbeide for at barn skal få betre tilgang til nasjonale klageorgan, slik at dei kan få oppfylt rettane sine i praksis. 7. Grunnprinsippa i barnekonvensjonen er tydeliggjort i alt relevant lovverk (mål 18) Barneombodet vil arbeide vidare med vårt internasjonale engasjement for å promotere barnerettane og barneombodsordninga internasjonalt….

Barneombudets visjoner 2012-2018

…ehandling 17. Alle som skal jobbe, eller jobber med barn har kompetanse om barnekonvensjonen 18. Barnekonvensjonens grunnprinsipper er tydeliggjort i alt relevant lovverk 19. Barn har reell innflytelse på utforming av politikk og planer på alle nivåer i samfunnet Langsiktige mål for internasjonalt arbeid – omfatter alle visjoner 20. Barns rettigheter internasjonalt er styrket gjennom Barneombudets engasjement 21. Barneombudets rapportering til rel…

Barneombudet om barn av norske fremmedkrigere i Syria

…, som gjerne promoterer seg selv på at Norge er sterke på barns rettigheter, gikk inn i dette med en mer fremoverlent holdning enn det vi har sett. Barneombudet vil følge med på hvordan regjeringen forholder seg til barnekonvensjonen på dette området. LES OGSÅ: Ønske om dialog om norske barn i leirene i Syria (barneombudet.no) LES OGSÅ: Barneombudet: Brudd på barnekonvensjonen å skille foreldre og barn i Syria (nrk.no)…

Supplerende rapport til FNs komité for barns rettigheter 2017

…ier barn skal ha. Hvert femte år må derfor den norske regjering sende en rapport til FN hvor de skriver om hva de gjør for at barn skal få rettighetene sine oppfylt i Norge. Regjeringens rapport. Barneombudets skyggerapport Barneombudet har et ekstra ansvar for å følge med på at barnekonvensjonen følges. Ombudet sender derfor en egen «skyggerapport» til FNs barnekomité om hvordan norske myndigheter oppfyller sine forpliktelser etter barnekonvensjo…

Artikkel 11 – Om barnebortføring

…greit at den ene forelderen tar deg med hvis ikke den andre protesterer. Begge foreldrene dine må vanligvis være enige i at du skal få eget pass. Her kan du se en videoversjon av artikkel 11: Se flere videoer på kanalen Barnekonvensjonen på YouTube Hvis du vil lese hele artikkelen slik den står i loven, klikker du på lenken under her. Du kan også ta en titt på Barnekonvensjonen på den delen av nettstedet som er mest for voksne.  …

Artikkel 12 – Om å seie meininga si

…blir slik du vil, skal du få seie meininga di. Etter kvart som du blir eldre, skal foreldra dine og andre vaksne høyre meir og meir på deg. Her kan du sjå ein videoversjon av artikkel 12: Sjå fleire videoar på kanalen Barnekonvensjonen på YouTube Viss du vil lese heile artikkelen slik den står i lova, klikkar du på lenka under her. Du kan også lese meir om Barnekonvensjonen på den delen av nettstaden som er mest for vaksne….

Artikkel 13 – Om ytrings- og opplysningsfridom

…om aviser, på nettet, og på TV. Sjølv om du har rett til å ha og seie meningane dine, har du ikkje lov til å gjere ting som kan skade andre. Her kan du sjå ein videoversjon av artikkel 13: Sjå fleire videoar på kanalen Barnekonvensjonen på YouTube Viss du vil lese heile artikkelen slik den står i lova, klikkar du på lenka under her. Du kan også ta ein titt på Barnekonvensjonen på den delen av nettstaden som er mest for vaksne….

Artikkel 14 – Tanke-, samvittighets- og religionsfrihet

…ldre du blir. Når du er 15 år, kan du selv melde deg ut og inn av trossamfunn. Du har rett til å tro det du vil, og du skal respekteres for det. Her kan du se en videoversjon av artikkel 14: Se flere videoer på kanalen Barnekonvensjonen på YouTube Hvis du vil lese hele artikkelen slik den står i loven, klikker du på lenken under her. Du kan også ta en titt på Barnekonvensjonen på den delen av nettstedet som er mest for voksne….

Artikkel 10 – Om familiegjenforening

…foreldra. Då har ein rett til å søkje om at heile familien skal få komme og bu her. Dette er det som ofte blir kalla ”familiegjenforening”. Her kan du sjå ein videoversjon av artikkel 10: Sjå fleire videoar på kanalen Barnekonvensjonen på YouTube Viss du vil lese heile artikkelen slik den står i lova, klikkar du på lenka under her. Du kan også ta ein kikk på Barnekonvensjonen på den delen av nettstaden som er mest for vaksne….

Artikkel 17 – Massemedia og retten til informasjon

…. Det kan være filmer som ikke er bra for deg, TV program som viser stygge og fæle bilder, eller voldsomme historier i aviser eller på nettet. Her kan du se en videoversjon om artikkel 17:   Se flere videoer på kanalen Barnekonvensjonen på YouTube Hvis du vil lese hele artikkelen slik den står i loven, klikker du på lenken under her. Du kan også ta en titt på Barnekonvensjonen på den delen av nettstedet som er mest for voksne….

Artikkel 15 – Organisasjonsfridom

…, 4H, idrettslag, korps osv. så lenge dei følgjer lova. Men fram til du er 15 år må foreldra dine vanlegvis vere einige med deg i dette. Her kan du sjå ein videoversjon av artikkel 15: Sjå fleire videoar på kanalen Barnekonvensjonen på YouTube Viss du vil lese heile artikkelen slik den står i lova, klikkar du på lenka under her. Du kan også lese om Barnekonvensjonen på den delen av nettstaden som er mest for vaksne….

1 2 3 6