Gå til toppen

Barneombudets visjoner 2012-2018

Langsiktige mål visjon 1

  1. Barn har reell tilgang til nasjonale og internasjonale klageorganer
  2. Barn kjenner til barnekonvensjonen og Barneombudet
  3. Barn vet hvor de skal henvende seg hvis de trenger hjelp

 Langsiktige mål visjon

4. Barn i konflikt med loven ivaretas i tråd med barnekonvensjonen

5. Barn har tilgang til et godt kommunalt helsetilbud

6. Barn med psykiske og fysiske helseproblemer får den hjelpen de har behov for

7. Barn i risiko for, eller som er utsatt for vold og overgrep møter et system som ser, følger opp og gir god behandling

8. Barn med funksjonsnedsettelser gis et verdig liv og tilrettelagt tilbud uansett hvor de bor

9. Rettsapparatet er barnesensitivt

10. Alle barn i Norge får oppfylt sin rett til utdanning i en trygg og inkluderende skole

11. Barn som migrerer får ivaretatt sin rettsikkerhet og får god omsorg

12. Barns rettssikkerhet og deltakelse i barnevernet ivaretas

13. Barn utsettes ikke for ulovlig tvang i noen offentlig institusjon

14. Alle barn er sikret god livskvalitet uansett foreldrenes bakgrunn

 Langsiktige mål visjon 3 

15. Kommunene bruker barnekonvensjonen i planleggings- og beslutningsprosesser og dette måles på forskjellige indikatorer

16. Barnets rett til å bli hørt og en vurdering av barnets beste dokumenteres i alle relevante offentlige avgjørelser og saksbehandling

17. Alle som skal jobbe, eller jobber med barn har kompetanse om barnekonvensjonen

18. Barnekonvensjonens grunnprinsipper er tydeliggjort i alt relevant lovverk

19. Barn har reell innflytelse på utforming av politikk og planer på alle nivåer i samfunnet

Langsiktige mål for internasjonalt arbeid – omfatter alle visjoner

20. Barns rettigheter internasjonalt er styrket gjennom Barneombudets engasjement

21. Barneombudets rapportering til relevante internasjonale organer har betydning for barn i Norge