Gå til toppen

Barneombudets hovedmål i 2015

Barneombudet har utarbeidet 21 langsiktige faglige mål og fem mål for organisasjonsutvikling for perioden 2012-2018. Vi velger hvert år ut noen av disse målene som vi skal arbeide spesielt med.

Barneombudet har valgt følgende mål som hovedfokus for vårt arbeid i 2015:

1. Barn med funksjonsnedsettelser gis et verdig liv og tilrettelagt tilbud uansett hvor de bor (mål 8) Barneombudet vil se nærmere på rettigheter for barn med funksjonsnedsettelser i 2015. Dette blir faglig hovedfokus i 2015 og det blir også det feltet vi rapporterer på til myndighetene. 

2. Barn kjenner til barnekonvensjonen og Barneombudet (mål 2) Barneombudet fortsetter i 2015 prosjektet «barneombuss» der Anne Lindboe reiser rundt i landet og besøker skoler. Hun har med seg et skoleopplegg der hun informerer om barnekonvensjonen og Barneombudet. Prosjektet ble startet som en pilot i 2013 og skal foregå hele Anne Lindboes periode som barneombud.

Barneombudet vil også foreta en revitalisering av deltakelse av barn og unge i vårt arbeid i 2015. Vi vil etablere et jevnlig nasjonalt ungdomspanel/samling med ungdom for å få deres stemme inn både til vårt eget arbeid, og til nasjonale myndigheter.

3. Alle barn i Norge får oppfylt sin rett til utdanning i en trygg og inkluderende skole (mål 10) Barneombudet vil forsette det viktige arbeidet med psykososialt skolemiljø. Særlig fokus vil være lovendringer, elevmedvirkning, fylkesmennenes mandat og praksis.

4. Barn utsettes ikke for ulovlig tvang i noen offentlig institusjon (mål 13) Barneombudet vil komme med anbefalinger i prosjekt 2014-2015 om bruk av tvang mot barn i barnevern og psykisk helsevern. Vi vil også arbeide med å få gjennomslag for disse anbefalingene ut året. 

5. Barn i risiko for, eller som er utsatt for vold og overgrep møter et system som ser, følger opp og gir god behandling (mål 7) Barneombudet vil promotere og arbeide for å få gjennomslag for våre anbefalinger om tiltak for å redusere vold mot barn gjennom hele 2015.

6. Barns rettigheter internasjonalt er styrket gjennom Barneombudet engasjement (mål 20) Barneombudet setter 1.8.2014 i gang et prosjekt for å promotere barneombud og barns rettigheter internasjonal. Forprosjektet vil vare til 1.11.2015.

I tillegg vil vi løpende arbeide for å få gjennom anbefalingene fra fagrapporten «Helse på barns premisser», hovedprosjekt i 2013 og anbefalingene i rapporten «Barnets stemme stilner i stormen – en bedre prosess for barn i konflikfylte samlivsbrudd» fra 2012. Vi vil også begynner arbeidet med å skrive vår supplerende rapport til FNs barnekomité i forbindelse med Norges neste rapportering til komiteen.

Mål for organisasjonsutvikling 

1. Gode arbeidsverktøy (saksbehandlingssystem, pc) (mål 1) Barneombudet vil i 2015 ferdigstille fase 1 av vårt prosjekt for bedre arkivsystem hos Barneombudet.