Gå til toppen

Tilpasset opplæring og spesialundervisning

Tilpasset opplæring

Skolen har plikt til å tilpasse opplæringen til alle elevene. Dette står i opplæringsloven § 1-3. Målet er at alle elever skal lære best mulig ut fra sine evner og forutsetninger.

Dersom du mener ditt barn trenger mer tilpassing enn det som blir gitt, så bør du sende en skriftlig henvendelse (e-post eller brev) til skolen og be om bedre tilrettelegging. Nevn gjerne konkrete tiltak du mener vil fungere for ditt barn.

Dersom ditt ønske om tilpasset opplæring for ditt barn blir avslått eller ikke behandlet av rektor, kan du klage. Lenke til mal for å klage på våre nettsider.

Spesialundervisning

Elever som ikke når kompetansemålene i læreplanen, eller som trenger mer hjelp for å nå dem, kan ha rett til spesialundervisning. Det står i opplæringsloven kapittel 5.

Før elever får spesialundervisning, så skal skolen henvise til PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste) slik at de kan gi en sakkyndig vurdering og anbefaling. Du kan også selv ta direkte kontakt med PPT.

IOP

Dersom ditt barn har rett til spesialundervisning, skal skolen lage en IOP (individuell opplæringsplan). Planen skal inneholde konkrete mål for opplæringen, og beskrive metoder skolen skal bruke for å nå målene. Planen skal også evalueres, slik at den kan justeres etter som en ser hvordan det går.

Klage

Dersom du mener at ditt barn ikke får forsvarlig opplæring, så kan du klage. Du kan også klage dersom skolen v/rektor avslår din søknad om spesialundervisning. Klagen leveres rektor som må sende klagen din til Fylkesmannen. Lenke til mal for klage på våre nettsider.

Rådgiver

Skolen skal ha en rådgiver som skal hjelpe ditt barn å se de muligheter som finnes for videre utdanning. Du kan få vurdert om ditt barn har fortrinnsrett til videregående opplæring eller om det er mulig å søke inntak på særskilt grunnlag. Mer om dette kan du lese om på nettsiden til vilbli.no.

Informasjonsplikt

Både skolen og PPT plikter å gi deg og ditt barn all den informasjon som er nødvendig for at dere kan ivareta deres rettigheter. Det betyr at PPT og skole skal fortelle dere om hva dere kan søke på, hvor dere kan få råd og hvor dere kan klage. Selv om PPT er uenig med deg, eller synes saken er vanskelig, så skal de likevel fortelle deg hvor du kan klage dersom du er uenig med PPT. Skolen og PPT sin plikt til å informere deg står i forvaltningsloven § 11.

Veien videre

Dersom du fortsatt er usikker på hva du kan gjøre for å hjelpe ditt barn, så vil vi anbefale deg å kontakte Fylkesmannen. Fylkesmannen har som oppgave å følge med på at skolen følger de lover og regler som gjelder. Fylkesmannen er både klageinstans og tilsynsmyndighet, og de kan gi deg råd om dine rettigheter og hjelp til å klage. Mer om Fylkesmannen finner du på fylkesmannen.no.