Gå til toppen

Rettane du har fram til du er 18 år

 • Fram til du er 18 år er du å rekne som barn og har krav på vern.
 • Du har rett til omsorg og omtanke frå foreldre eller føresette.
 • Dei har rett og plikt til å ta avgjerder på dine vegner.
 • Foreldra skal gi deg større sjølvråderett etter kvart som du blir eldre.
 • Du har rett til jamnleg kontakt med både mor og far sjølv om dei bur kvar for seg.
 • Når du er i stand til å ha eigne meningar, skal du bli informert og få høve til å uttale deg. Meininga di skal tilleggjast vekt i samsvar med kor gamal du er og kor moden du er.
 •  Det er ikkje lov å slå barn.
 •  Du har rett til hjelp frå barnevernet dersom du har det vanskeleg eller er i naud.
 • Du har rett til nødvendig helsehjelp der du bur og der du oppheld deg mellombels.
 • Er du på sjukehus, har du rett til å ha minst ein av foreldra hjå deg heile tida. Du har også rett til undervisning under opphaldet og til aktivitetar.
 • Har du spesielle behov eller problem, har du rett til særskild hjelp.
 • Foreldra dine har rett til å vere heime frå arbeid i ei avgrensa mengd dagar når du er sjuk, til og med det året du fyller 12. Dersom du har ein svært alvorleg skade eller sjukdom, er grensa 18 år.
 • Du kan sjå filmar som er tillatne for alle.
 • Alle under 16 kan fiske utan å betale fiskeavgift.
 • Du kan utføre kulturelt, kunstnarleg, sportsleg eller reklamemessig arbeid så framt arbeidet ikkje påverkar skolegang, tryggleik, helse og utvikling.